Ti: Po, > Fo xU: ce; xU: >
ro: fou ny 2015 Ko; no-mU li-su Ko; xU; pai tA< xE< gL: zi; du ye kDo
日期:2016-01-11 16:46:33  浏览:  作者:a-rui

  

\

  ▲ Ko; xU; xE< gL: zi; du ye tL< kw mu: gw gw kw Ke, Ke, nyi ye ty, m byE:

  Fi nyi: v nyi: Fi nyi mL: KL: TA:] 2015 Ko; no-mU li-su Ko; xU; pai tA> xE< gL: m mu: gw: kw Ke, zi; du m lu-Ku, cy xi mi: Fu: Ti. yE: F w: di d: m kw ye kDo}

  Fi ni, Ko; xU; pai zi; du m ny no-mU fou we fou fD, Ju le ce mu] lu-sE xA, we xA, fD, Ju le ye ty,] fou we F: we fou we fD, J: we su ci, li-wD:- hui ny zi; du kw m< mi: c mo< kDo} lu:-sE xA, we su ci,] xA, f Pu-cU<-yA; ny zi; du ce mu kDo} ro: kuD kw mu: gw: gw tA. lA; Ko m kw n. b; Ti: myE do: ru w fo su] mu: gw a: KL< gw ku< su ro:-p-xi-n, be a<-Pu-s-s mi zi; du kw mu: gw: gw mo< kDo}

  Zi; du kw zi; t l su ny] ro: fou su Fo xU: Fo je: p xy;] sD be fou kw ho: m< su le; m: Fi] fai nE< bA; fou xU, kw be l m Ti. Zu su] yE:-n: sD li-su xU: sD< ni, hw me, zu su] my-ty, ly: p Fo xU: myE: gw jE zu su be li-su xU: pA, zi; zu su] TA,-kuD kw ce; xU: myE: ye su be mU R lo. R tA< mo< sD< ni, C: me, zu Su] lo, l m vy: nyi kw no-mU mu wu: l m bE L sA; TU; fo m Ti. Su bu" mi zi; du kw zi; t kDo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信