Ti: Po, > sD< ni, so tL< >
yi< xU; vy: nyi kw m: Ju ye CU m Fi li xU:
新时代坚持和发展中国特色社会主义的十四条基本方略
日期:2017-11-10 08:14:38  浏览:  

  t Fi ku hw, TI: hw, TI: kuD TI. su zi; du kw ny] yi< xU; vy: nyi kw m: Ju ye VO: Fi li XU: bA do l" lo}

  TI:] t le v TI: xU: myE: ye m kw ho: m< m M: Ju ye} nyi:] Fo zu p xy; ny yi< ce V" m m: Ju ye} s] v TI: xU: myE: xy, lL< VO: m: Ju ye} li] yi< xU: mu wu: l VO: m: Ju ye} VW:] Fo zu pA, pA, kw; xU: VO: m: Ju ye} CO;] jU: k cw cw kuD cy kw; xU: myE: m: Ju ye} XU:] sA, hui, fu yi, PU m yi< ce fi< rE: VO: m: Ju ye} ve;] Fo zu ji gu tA< m: Ju ye} ku] Fo R be sA< xU: rE je: TI: Co ji my: l fi VO: m: Ju ye} Fi] kuD cy R. mo x< du m: do l fi VO: m: Ju ye} Fi ti<] t le mA; tA< ho: m< VO: m: Ju ye} Fi nyi:] kuD TI: m k. xU nyi XU: rE: VO: m: Ju ye} Fi s] su kuD su tA< t ji fi si<] TI: Co mu wu: l fi VO: m: Ju ye} Fi li] a: KL< zi nyi t tA< kw; xU: VO: m: Ju ye}

\

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信