Ti: Po, > k, co myE: >
ro: fou ny k, co myE: mu wu: l fi VO: si: si: ye ty,
我州着力推进六项旅游重点工作
日期:2017-10-17 20:46:31  浏览:  
ro: fou ny a: ni, 6 v nyi 15 yi TA: k, co myE:  zi; du kw  ye myE: PA: t< m cw cw sI: si: ye ty," lo}
         TI:]  k, co tL< kw a< xU: rE: xU: rE: co, ny go xU: rE: xU: rE: w fi} nyi:] k, co tL< xy, tL myE: si: si:  ye w fi}   k, co l su tA<  z z: tL<] yi: t< tL<] k, tL< be nE< bA tL<  a: jU kw co Ju myE: m ye ji fi}
       li] k, co myE: kw w: lA; KO myE: ye ji fi] ro: ny ro: fou tA< TI. t< V ny nL: t m t,-li fou] pao-s xU,] ti:-Ci, fou su tA< w:lA; KO si<] TE TI: MyE: ye ji n, m tA< dE: to, w fi}
           VW:]  k, co myE: m v TI: myE: kw be sw; B: nyi ye w fi si<] TI: xU: gu TI: xU: w: lA; KO nyi ye w fi}
      Co;]  k, co myE: kw  myE: ye su PA: rE: myE: m yi< xO: R ye w fi}
〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信