Ti: Po, > Fo xU: ce; xU: >
li-su yA; bU FL:
傈傈人钟爱的麻布衣
日期:2017-05-27 17:38:10  浏览:  

\

  hL< TA: vy: nyi kw] zi: Kw zi: fA< m ny li-su xU: Fo jo m kw ye myE: d: m Ti: myE: V nyi] a li Ti: vi mi zi: Kw zi: fA<] yA; CU: yA; xy,] bU FL: yi, bU ji; ty," lo}

  li-su xU: R; mL; R ny Fi Ko; T. bu< TA:] Fo wu: k< nA< zi: fA< yA; CU: Vo: so ty," lo} yA; CU: a: KL< d su ny Ti: nyi TA: Ti: bo CU: w Ku V] l ti. M li-su xU: R; mL; R bu ny yA; kw be Ti: vi Ku: su l: Fo tA< bU FL: yi, bU ji; gL: ty, Vo} yA; bU FL: m gw: bi n, m yA; CU: TA: yi< nA Ti jE yi< Pu Ti: jE vE, t lA; Ko si< CU: su my: lo} bU FL: ny j, l: V ny xo< cA; TE lE bE si< ji; lo] a mL vy: nyi kw] hL: mU kw be go l m bU FL: yi< xU: a: KL< my: l guo] go lE V mi li-su xU: ny go lE ti< yA; CU: yA; xy, ne ci< Cy: Fo xU: bU FL: m gw ni, xU lo] a lio bA ny] bU FL: TE m nA<; kw ny li-su Fo xU: li: Pe; be c mi: vy: nyi w: t vE, t v, lo} a mL xU: mU ku< lo kw be no-mU kw k, co l su we R bu mi li-su yA; bU FL: m wu R si<] TI: vi Ku: su be CO: pA, CO: R tA< gL: du lA; xu ye] fai ny yi< no-mU kw l fo m tA< ci< mL du ye ty," lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信