Ti: Po, > Fo xU: ce; xU: >
ro: fou ny Fo xU: bU FL: gw: m< tA. lA; Ko myE do: ru mL leo
我州代表团在七彩云南民族赛装文化节上获大奖(内附视频点开链接即可)
日期:2017-07-18 11:47:57  浏览:  

  https://m.v.qq.com/play.html?vid=i05265ilsh3&ptag=v.qq.com%23v.play.adaptor%232&mreferrer=http%3A%2F%2Fv.qq.com%2Fvplus%2F3eb77b8f9f14e6428cd6e6189ae90664

\

\

\

\

\

\

\

  TE nyi: s: nyi TA:] 2017 Ko; l;-lo xU: a< to< hD, pai be lo< bi m yE:-n: Fo xU: bU FL: gw m< tA> lA; Ko zi; du m Fu-xo: fou kw ye kDO}

  TE TI: hw, zi; du kw zi; t l su ny] fou xU, 16 m kw Fo xU: 26 xU:] tA. Su 600 ro jo,} bU FL: gw: m< tA. lA; Ko m kw] no-mU kw m li-su xU:] no< xU:] tu:-lo: xU: be Pu-mi xU: Fo xU: TE li xU: m bU FL: 58 zi. gw m< tA, lA; Ko kD m kw] n. b; 43 Vo t< m li-su xU: bU FL:] n. b; 34 Vo t< m no< xU: bU FL: be n. b; 35 Vo t< m tu:-lo: xU: bU FL: m a: jU: xU Kw myE do: ru mL leo}

  cy, mL ny] TE TI: hw, zi; du kw ro: fou su ny xU Kw< myE do: 3 m] Pu Kw< myE do: 2 m] ji: Kw< myE do: 4 m be zi; B: Pu bi myE do: 1 m ru mL leo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信