Ti: Po, > Fo xU: ce; xU: >
11 v kw Ci TA: ro: fou k, co myE: kw Pu x w m 42^27 sA, PA; jo, V
今年1至11月怒江实现旅游总收入42<27亿元
日期:2017-12-29 13:05:29  浏览:  

\

  Fi ni, 11 v kw Ci TA: ro: fou k, co myE: kw Pu v x w m 42^27 sA, PA; jo, guo}

  ro: fou ny mU a: KL< lo< bi] fai fou we fou fD, Ju le ye myE: TE m tA< a: KL< nyi PU ty, m wu< nyi] k, co l su be Pu x w m nyi: xU: a: jU: yi< bL, my: l ty, V] 11 v kw Ci TA:] ro: fou kw su kuD kw be k, co l su Ko ru kD m 3^03 mL: ro hw, jo, si<] a: ni, TA: si 12<39% my: V] kuD Ku: kw be k, co l su Ko ru kD m 345^35 mL: ro hw, jo, si<] a: ni, TA: si 25^28% my: V] k, co myE: kw be Pu x w m a: jU: TA: 42^27 sA, PA; jo, si<] a: ni, TA: si 22^27% my: V}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信