Ti: Po, > do: xU; byE: >
ro: fou ny x, mu: d: m 31 myE: ye tu tu kDo
我州项目落地大会战2018年10月份31个重大项目集中开工
日期:2018-11-06 15:40:58  浏览:  

\

\

\

  10 v 29 nyi TA:] nu,-cy fou 2018 Ko; 10 v TA: x, mu: d: m B: zi; si< ye tu tu zi; du m ro: fou xA, xU, li< m a: jU: kw ye kD si<] x, mu: ye tu tu kD m ny 31 myE:] Pu do rE: CU m 40^81 sA, PA; jo, si<] Fi ni, nA' kw 6^85 sA, PA; do rE: to; V jo:}

  fou we Ju, su ci,] fou f li-wD:-hui ny yi< ce ye tu tu zi; tL< kw zi; t si< m< mi: c kDo}

  zi; du kw li-wD-hui ny] a mL] x< L yi< myE: m ny ko Ko m Ti: lE, a: KL< dA vL m Ti: jU, kw Ci gu w] Ti: fou a: jU: x, mu: d: m a TA: mL TA: m: Ju ye w fi] no<-mU a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: ye ji le fi m tA< sA; w: ti, ti, po; gL: w fi] ye Vo: sw; Vo: a: jU: fou we fou fD, Ju le myE: PA: t< m kw w: l fi] {nu,-cy fou kw x< L yi< myE: a mL TE Ti: fi< kw yi< ce bE Vo: fE; t< m[ yi< zL Co rE: w fi] x, mu: d: m 9 myE: m yi< cU ye PYE; l du jo, le fi] x, mu: d: m yi< fi< tL t< m lo cw ye w fi] k, pu, p xy; a: jU: sA; Ju si<] x, mu: myE: ye kw x< du xU: wu to, zo: m xy, Fe,] x, mu: yi< F: ye TL< w fi be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信