Ti: Po, > do: xU; byE: >
fou we ny 11 v kw ye n, m yi< ce myE: PA: kDo
怒江州委安排部署11月份重点工作
日期:2018-11-12 16:43:28  浏览:  

\

  11 v 5 nyi nA; nA; TA:] fou we su ci, n-yE:-tA: ny zi; du ce mu si<] 11 v TA: yi< ce ye n, m myE: PA: kDo} zi; du kw ny 10 v TA: yi< ce ye myE: a li ye ty, m bA Pu mo< kD] fou we F: we] fou rL: t, be fou fD, xe: kw ho: m< su ny ci< Cy: kw; jU: ty, m myE: tA< w: si< 11 v kw yi< ce ye myE: a li fE; t< m c mo< kDo}

  Zi; du kw ny 11 v TA: yi< ce ye myE: TE my myE: PA: do l.o} Ti:] xi:-ci,-Pi: fo su ci, x< L yi< myE: tA< mo< m< mi: c KL: m yi< bL, so rE: ji le fi} nyi:]fo y C: co zu le x< L yi< myE: tA< to; to; C: co l m tA< yi< zL w: j} s] kuD cy mU po; lo. po; myE: C: lo< zu le C: do l m m: Ci m: lo; du m yi< zL xy, tE, w fi} li] yE:-n: a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: dE: to, zi; du ye Vo: yi< zL j: gL: w fi} VW:] o: CU: cU< si< x< L yi< w fi myE: m yi< F: ye w fi} CO;] L lA; hw dU myE: m yi< zL ye w fi} xU:] VL< m fui< xU: wu: ye su tA< vL vL xy, myE: m m: Ju ye w fi} ve:] yi: m lo k< tA< kw; jU: myE: m yi< zL ye w fi} ku] Fo xU: ho, lA; Ko nyi mu wu: l n, m tA. So du fou xy, tL myE: m yi< zL ye w fi}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信