Ti: Po, > do: xU; byE: >
li-wD:-hui ny ro: fou x< L yi< myE: ye Vo: c m< kDo
李文辉率队赴昆做客“金色热线”栏目
日期:2018-11-12 17:02:30  浏览:  

\

\

  11 v 1 nyi TA:] fou we Ju, su ci,] fou f li-wD-hui ny fou J: kA] no: nyE:] li: nyE:] cyo To] lE J: TE my m t we, kw yi< ce ho: m< su bu tA< ho: si<] yE:-n: kw po ty, xU, ci sA: rL: xA, kw m< mi: c bE Vo: ye si<] kw po] ty, xU, be do: lu: pE< (w lo:) nyi n, n n, su bu tA< no<-mU kw x< L yi< myE:] lo< bi m mo do j gu xy, myE:] sA< xU: rE je: be ty, mU po; myE:] o: CU: cU< si< x< L yi< w fi myE:] xE: cE, myE:] ji xy m mi Fi; xy, myE:] k, co myE: ce; xU: myE: TE my my myE: tA< mo< myE: a li ye kD m c mo< kDo}

  fai li-wD:-hui bu Ti: zu ny Fo zu le xU: wu n nyi l m be ko, m< l m Ko ru si<] zi zi mu mu PL m< gL: kD si<] mi: jy: kw] nu,-cy fou ny nyi: xU: m: j: x<] s xU: po; gL: w fi myE: tA< w: si<] a li li< Ti: kuD Ti: sD su Ti: Co ty, s jo s vy: nyi ko< w fi V be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信