Ti: Po, > do: xU; byE: >
Ti sD a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: dE: to, zi; du m ro: fou kw ye kDo
全省深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会强调提高政治站位增强政治担当 坚决打赢深度贫困地区脱贫攻坚战
日期:2018-11-21 09:23:53  浏览:  

\

  zi; du zi; tL<

\

  kuD wu, yA, Ju Pi: p, fu rL, lyu:-yo-Ju, zi; du kw m< mi: c m< ty,

\

  sD we su ci, FL:-hao: zi; du kw m< mi: c m< ty,

\

  sD we Ju, su ci,] sD f rw-FL:-J: zi; du kw m< mi: c m< ty,

\

  zi; du kw zi; t su bu

  11 v 16 nyi mo; lo TA:] Ti: sD a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: dE: to, zi; du m lu:-Ku, kw ye kDo}

  kuD wu, yA, Ju Pi: p, fu rL, lyu:-yo-Ju, ny zi; du kw m< mi: c kD} yi< le bA do l ny] fo y kw myE: jU: gu Ti: m gu Ti: m be bL. do CE: kw x< L yi< myE: j su sD xU, ny] yE:-n: kw Pu do rE:] x, mu myE: ye do l] fD, FA: tL do l TE xU: kw to, j ty,] yE:-n: sD we sD fD, Ju ny v Ti: xU: kw be sw; B: nyi ye myE: ye w m wu< nyi] ye PYE; l du cy, w w jo, leo} yE:-n: sD] bL. do mU kw x< L yi< j su sD xU, be fo y le to; to; x< L yi< j su PA: t< m t we, ny] ye co, m myE: yi< zL ye w fi si<] Ti: Co x< L yi< myE: m yi< bL, ye ji le fi be bA" lo} fai bA] yE:-n: sD ny a li li< x< L yi< myE: le PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: mu wu: l m tA< ho: wu< w fi] bL. do mU sD xU, be fo y t we, ny a li li< Pu do si< x< L yi< myE: kw yi< cU m ye PYE; l du jo, le fi] a li li< Qnyi: xU: m: j: x<] s xU: po; gL: w fiq myE: m m: Ju ye w fi} yi< zL w: lA; Ko nyi yi< pe, x mL du myE: ye w fi}

  sD we su ci, FL:-hao: ny] Ti: sD a: jU: kw ny] yi< pe, x mL du myE:] ye myE: hw w fi myE:] sA< xU: rE je: po; myE:] To L m< myE:] n. xy, gL: myE:] ty, vi ji l fi myE: ye m kw be x< L yi< j myE: m ye ji le fi} a li li< x< L yi< myE:] mu wu: l fi myE:] co Ju myE: be nE< bA; yi< xU: yi< je mYE: m bA m: CU CU ye w fi} a li li< l: Fo ye sA; w: m lU, tu do l fi] a li li< xy, lL< xy, tE, myE: m ye ji le fi] kw xU: myE:] j: x< du xU: wu do l n t< m tA< R mo k: Fi: myE: m ye ji le fi] fu cU ho: m< sA; w: m yi< bL, ti, le fi be bA" lo}

  sD we Ju, su ci,] sD f rw-FL:-J: ny] ro: sD kw x< L yi< myE: m ny myE: L. w zi li: nyi] a li li< x< L yi< myE: be mu wu: l myE: m Ti: Co ye w fi] bL. do bL. dU: x< L yi< myE: w: j lA; Ko myE: ye be fo y x< L yi< j su t we, le ye j l lo yi< jU, rE: ji fi be s,-hA] kw-to mU kw PU L myE: a: KL< ye ji l ty, m tA< w: Ko, si<] mu wu: l myE: m yi< bL, Ti: To; ye ji le fi be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信