Ti: Po, > do: xU; byE: >
2018 Ko; fo-kuD no<-mU li ku< tA. lA; Ko zi; du m 12 v 12 nyi TA: ye to; w
“中国交建杯”2018中国怒江皮划艇野水国际公开赛新闻发布会在北京进行
日期:2018-11-27 08:46:48  浏览:  

\

  11 v 15 nyi TA:] Qfo-kuD cyo cA, pDq 2018 Ko; fo-kuD no<-mU nA yi kw hw: ji li (hL: Vo: ny Pi: hw: Ti;) ku< tA. lA; Ko zi; du m 12 v 12 nyi kw be 17 nyi TA: ro: fou kw ye lo yi< do: m pA:-ci kw bA Pu kDo} hw: ji li ku< tA. lA; Ko m ny 2010 Ko; TA: ] 2017 Ko; TA: ku< tA. lA; Ko Vo: ye T pu< s hw, Ti: hw, ye m Vo} TE m ny no<-mU do: wu: myE wu: l fi be PU L myE: be yi< xU: yi je: myE:mu wu: l m tA< ji gu a: my, jo, lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信