Ti: Po, > do: xU; byE: >
li-xyo-s ny ro: fou kw myE: C: nyi kDo
李小三在怒江调研时指出:广大干部要奋发有为攻坚克难 在脱贫攻坚中履职尽责
日期:2018-12-02 17:48:34  浏览:  

\

\

\

  11 v 22 nyi kw be 23 nyi TA:] sD we F: we sD we fu cU: pu, pu, f li-xyo-s ny ro: fou ko,-s xA, pi-fo-lo: fD,] Ju:-ko, xA, Pi-ho: no<-xU: x] lu:-sE xU, lo:-pL-fo: l:-bL: xU: x] l:-Pi: xA, To-ty, fD, TE my my tL< kw je si<] t myE: kw be x< L yi< myE: tA< a li dE: to, ty, m tA< C: nyi kDo}

  myE: C: nyi m kw li-xyo-s ny] yi< ce kw t fu cU: be Ti: f< gu Ti: f< kw m ho: m< su k, pu, ny] x< L yi< myE: kw ye co, m myE: yi< zL ye w fi] x< zi: mD; to, nyi si: si: sA; TU; si,] Fo zu x< L yi< w le fi m ny t yA; k, pu, yi< xU; vy: nyi kw myE: L mA. pL< ye PYE; l du jo, m cy, w d Vo} a mL x< L yi< myE: ye m ny yi< mL lE a: KL< ye vL Ti: To< kw Ci gu w] x< L yi< myE: m k, pu, tA< R, nyi du] m< w du be yi< ce kw t fu cU: ye PYE; l du a< xU: jo, m cy, nyi du ye] k, pu a: jU: myE: ye ni, ti, ti, be m: n: sA; TU; si< ye w fi] k, pu, tA< dL< dL< m< m be ni, Ko; ni, nU m w: si< ye w fi] ji su d su k, pu, tA< si. rE: w fi] myE: L mA. ni, m: jo,] a: to ye TL su k, pu, tA< ny yi< F: Cy L mA. fi be m< w fi] Fo R si rE: nyE: m lu lu, ye w fi be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信