Ti: Po, > No-mU do: xU >
ko,-s xA, ny o: CU: cU< myE: si: si: ye ty,
贡山县有序推进易地扶贫搬迁工作
日期:2018-07-06 09:04:31  浏览:  

  a mL TE TI: fi< kw] ko,-s tu:-lo: xU: no< xU: ci< Cy: kw; xU: xA, ny l-f o: CU: cU< tL< xy, myE: si: si: ye ty," lo}

  l-f o: CU: cU< tL< kw xU< mu su 166 vi] Fo ro 504 ro tA< o: CU: cU< w fi to;" lo} TE m nA' kw x< do: bo ci< v, m xU< mu su 148 vi] Fo ro 443 ro jo,] nE< bA; 18 vi] Fo ro 61 ro ny x< do: bo ci< v, su TI: Co cU< t> l lo}

  cy, mL ny] Fi ni, TI: xA, nA' kw o: CU: cU< tL< 12 tL< xy, tL w fi myE: PA: t< lo} TE m nA' kw a mL xy, gu m 1 tL< jo,] nE< bA; 11 tL< m ny si: si: xy, ty, se:" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信