Ti: Po, > No-mU do: xU >
FL,-k x ny bo l cE, ho: wu< su be x< L yi< w le su tA< PU k kDO
称杆乡表彰致富带头人和光荣脱贫户
日期:2018-07-12 15:37:31  浏览:  

  a mL TE TI: fi< TA] lu:-sE xU, FL,-k x ny FO bo bo l cE, ho: wu< su 78 ro] x< L yi< w le su 22 vi tA PU k VO: ye si<] TI: ro (vi) tA< Pu 3000 PA; pL gL: kDO}

  sw-Kui-di Fui kw jE: vU myE: be a< wA; wu. a< wA; se; a< wA; hw: wu: L. lA; ye su bo-yi,-hui le bA ny] nyi< nyi fD, Ju le bo l cE, ho: wu< su myE> do: d: m gL: l TA: a: KL< k, Ci: V}

  Vw bo l k< nA< x< su TI: bE tA< ye j si< ty, s l guo] TE m yi< ce ny t we fD, Ju le ho: m< pL< du PyE: l V} mi: jy si kw Vw ny yi< bL, sA; TU si<] x< su a: my, tA< ty, s l VO: ho: to; V} TE lE bA su ny FL,-k Fui kw FO bo bo l gu su y;-cU,-Ci V}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信