Ti: Po, > Fo xU: ce; xU: >
2019 Ko; no-mU li-su Ko; xU; pai ye VO: do: bA pL zi; du m Kui-mi; kw ye kDo
2019年怒江傈僳“阔时”节活动新闻发布会在昆举行
日期:2018-12-11 10:58:13  浏览:  

\

  12 v 7 nyi TA:] 2019 Ko; no<-mU li-su xU: pai ye VO: do: bA pL zi; du m Kui-mi: kw ye kD si<] Ko; xU; pai m 2018 Ko; 12 v 12 nyi kw be 2019 Ko; 1 v 3 nyi TA: lu:-sE xU, lu:-Ku, fD, kw ye V be do: bA pL kDO}

  lo, l vy: nyi kw] t fo y] kuD wu, yA,] sD we sD fD, Ju be Ti: mU Ti: lo kw ty, m ji ni, jo, su le ye j to, j m kw] no-mU ny li-su Ko; xU; pai 28 hw, ye kDo} li-su Ko; xU; pai ye VO: ny hL< TA: ye VO: kw be m: n: lL, l si<] a mL kw Ci TA:] Fo xU: ce; xU: myE:] k, co, myE:] L. lA; myE: be nE< bA; a: my, xU: TI: CO ye m pai ye PYE; l wu< nyi] PU L: myE: be sA, hui, myE: mu wu: l n, m tA< dE: to, w du a: KL< jo," lo}

  Ko; xU; pai ye jU, TA:] Fo xU: mu: gw: kw Ke, gw mo< Ke, mo<] go dE: nU, tA. lA; Ko] k, co myE: tA< mo< ye PYE; l du ti mo<] ro: fou kw L lA; myE: c mo<] no-mU nA. yi. kw hw: ji li ku< tA. lA; Ko] Cy, bL tA. lA; Ko be cU: sL ci byE. vi (li-su Vo: ny byE vi Cy; wo; bA V) m E. E. R byE. co VO: ye] ro: fou su xy, v, lo xU: rE: xU: ti< mo<] byE: bo v, lo xU: ti< mo<] z: xU: do xU: xy , wu: nyi ye si<] Fo zu be k, co l su a: jU: tA< Ko; xU: pai ye m kw t l fi] ro: no<-mU ce; xU: a li V m sD< le fi VO: ye V jo:}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信