Ti: Po, > do: xU; byE: >
fou we ny Qx< L yi< myE: x, mu: ye ji fiq VO: lU, tu zi; du ye kDo
州委召开“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践活动启动动员大会
日期:2019-01-17 17:19:12  浏览:  

\

\

\

\

  1 v 14 nyi TA:] fou we ny  Qx, mu: myE: jo, fi]  mYE: ye ni, ti, fi] cU cU ye w fi ] x< L yi< w fiq VO: ye VO: lU, tu zi; du m lu:-Ku, kw ye kDo} fou we su ci, n-yE:-tA: be fou we Ju, su ci,] fou f li-wD:-hui ny zi; du kw m< mi: c m< kDo}

       n-yE:-tA: le gu do l ny] Ti: f< gu Ti: f< kw m k, pu,  m kw be fD, cU, ve; Ti. mo le fi] sw; Vo: w: le fi]ny Qli xU: ye ni,q yi< bL, ti, le fi] Qli xU: v lE bo ni,q yi< bL, ti, le fi] a li li<Qnyi: xU: tA< dL< dL< po; gL: w fi myE:q m yi< zL ye w fi Qnyi: xU: so Ti: xU: yeq myE: ye Vo: a TA: mL TA: ye w fi] myE: L mA. ni, yi< bL, ti, le fi] to; lA; Ko pL< m ni, be to; lA; Ko sA; w: yi< bL, ti, le fi] x< L yi< myE: ye ji le fi du fD, cU, myE: L. mA. ni, jo, le fi] a li li< x< L yi< myE: m ye ji le fi be bA" lo}
n-yE:-tA: le gu do l ny] a mL t we, be k, pu, Ti: bE m si: lL< ni, lL< m: lo;] yi< lU ye Vo: le; ye ku<] myE: ye sA; w: m: ti,] m: lo;] myE: ye Vo: Ci To; m: ti, m tA< xy, Fe, Vo: Co; xU: gu do gL: l.o} Ti:] zi; B: si< sD< ni, so myE: m yi< zL ye w fi} nyi:] ye myE: ye co, m pe, pe, bE zo: le fi} s] m: Ci m: lo; du jo, m xU: wu tA< tA. Si< m< w du jo, le fi} li] m: Ci m: lo; jo, m hw me, si< xy, tE,} Vw:] x, mu: cU cU ye w fi n, m tA< m: Ju lo< w fi} Co;]k xU P. Ci P. lo; xy, tL w fi}
       n-yE:-tA: le fai gu do l ny] Ti: f< gu Ti: f< m myE: jU: gu ny] Qx, mu: myE: jo, fi]  mYE: ye ni, ti, fi]  cU cU ye w fi]  x< L yi< w fiq myE: m mL xU ye co, m myE: sw; si< ye w fi} myE: jU: gu kw yi< ce ho: m< su ny d: wu< myE: L. mA. su ye w fi] ho: m< su le ho: wu< si< ye w fi] C: lO< gu mo< myE: m yi< zL ye w fi}
       li-wD:-hui le gu do l ny] sw; Vo: ye Vo: w: le fi] j: zi; ni, yi< bL, ti, le fi] yi< ce ho: m< su le myE: L. mA.] TE Ti: hw, ye myE: m le dE: to, si< Ti: fou kw x, mu: d: m yi< zL ye w fi] cU cU ye w fi] ye PYE; l du jo, le fi} Ti: fou a: jU: kw myE: gL: gL: ce; gw m ye si<] ye PYE; l du jo, le fi be bA" lo}
〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信