Ti: Po, > do: xU; byE: >
ro: fou Ti. su bu ny sD Fi s lL< nyi: hw, rL: mi: Ti. su zi; du kw zi; t kDo
怒江州代表团激情满怀出席云南省十三届人大二次会议
日期:2019-02-01 17:58:31  浏览:  

\

\

\

\

  1 v 27 kw be 31 nyi TA:] sD Fi s lL< nyi: hw, rL: mi: Ti. su zi; du m Kui-mi: kw zi; kD si<] sD f rw-FL:-J: ny zi; du kw m< mi: c m< kD] ro: fou Ti. su n-yE:- tA:] li-wD:-hui] ti:-yo-dE; bu ny Ti: sD PU L myE be yi< xU: yi< je: myE: mu wu: l m bE L c bE bA mo< kDo}

  zi; du kw sD f rw-FL:- J: le m< mi: c m< kD m kw ny] 2018 Ko; ye myE: kw ye PYE; l du jo, m hL, B: kD] 2019 Ko; ye myE: PA: kD m ny] ye Ci du mo< j v, m pe, pe, t<] fo y ni, lL: m tE, mo w d] yE:-n: a li V m tA< w: zo: V] yi< cU a li V ny go lE ye w rE: w] sA; w: Ti: bU. B: t< m] m: n: sA; w: ti, l fi du m< mi: To L Ti: cu< V lo] zi; du kw ny xU: xU: tA< po; gL: w fi] a: nE vy: nyi kw be Ti: jo a mL vy: nyi kw ko< lo, l m Fo xU: tA< Ti: Fo xU: lE<; x< L yi< w fi] ti:-Ci,] nu,-cy] fao-To TE xU: a: KL< x< m mU kw Qnyi: xU: m: j: x<] s xU: po; gL: w fiq myE: m ye ji le fi] no<-mU lo< bi m mo do j gu be ti:-Ci, nu,-cy a: KL< x< m mU kw R nE bu so vi kw yi: t< si< To L so myE: m yi< fi< cw cw ye w fi] P: m yi< b: kw w: mu ty, su R nE tA< mi: jy: QTo L yi< xo: R so w n, mq ji gu mL w fi be bA m tA<] ro: fou kw Ti. su bu ny a KL< k, Ci: be v lE bo ty," lo] yi< w: ny no<-mU a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: m ye ji le fi si< ty, s jo s vy: nyi ko< w fi be Qnu,-cy 2020q myE: ye ni, w zi ti, leo be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信