Ti: Po, > do: xU; byE: >
fou we ny Qt tA< dL< dL< PU Co] ye myE: si: si: ye] x< du zi: zi: xy, Fe,q Vo:
怒江州委开展“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题谈话活动
日期:2019-02-25 15:12:58  浏览:  

\

\

  2 v 12 nyi be 13 nyi TA:] fou we su ci, n-yE:- tA: ny] fou Ti: f< ho: m< zu li< zu be xA,(xU,) t fD, yi< ce ho: m< su tA< Qt tA< dL< dL< PU Co] ye myE: si: si: ye] x< du zi: zi: xy, Fe,q m m< mi: c m< Vo: ye kDo}

  cy, w ny] TE Ti: hw, c m< bA m< lA; Ko Vo: m ny] 2 v 12 nyi TA: ye tu tu si<] 3 v v di TA: ye gu le fi to;" lo} myE: TE m ny xi:-

  ci,-Pi: yi< xU; vy: nyi kw fo-kuD PYE: xE, jo, m sA; hui, fu yi, sw; Vo:] t Fi ku hw, Ti: hw, zi; du be fou we ve; lL< Co; hw, zi; du m< mi: le gu mo< si<] k, pu, v V m tA< sA; w: ti, ti, be ye myE: ye si< ye myE: kw ye PYE; l du jo, fi] yi< jU, tL t< m lo cw x< L yi< w fi] Qno<-mU 2020 Ko;q myE: m PYE; l fi] Qnyi: xU: so Ti: xU: ye w fiq myE:] be Qx, mu: myE: jo, fi] myE: ye ni, ti, fi] cU cU ye w fi] x< L yi< w fiq myE: ye m tA< w: si<] Qye ni, jo,] ye sA; w: jo, ye PYE; l Kuq lo fD, cU, sw; Vo: ye Vo: yi< ce ye si<] c m< bA m< myE: kw ye PYE; l m le Qx, mu: myE: jo, fi] myE: ye ni, ti, fi] cU cU ye w fi] x< L yi< w fiq myE: ye du sA; w: lo; ye fi] yi< jU, tL t< m lo cw x< L yi< w fi be Qno-mU 2020 Koq myE: tA< ti, ti, po; gL: w fi to;" lo}

  Qt tA< dL< dL< PU Co] ye myE: si: si: ye] x< du zi: zi: xy, Fe,q m m< mi: c m< Vo: m ny Ti: fou kw PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: mu wu: l Vo:] t tA< dL< dL< kw; xU: myE:] x< L yi< myE:] Qno<-mU 2020 Ko;q myE:] t fD, cU, myE: ye ji le fi myE:] t Co fi< Co li: tA< dL< dL< Co w fi myE: TE Co; xU: tA< mo< V}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信