Ti: Po, > do: xU; byE: >
ro: fou ny sD we le PA: Ju l m x< L yi< myE: j. zu tA< zi mo zi; du ye kDo
怒江州召开省委下派怒江州帮助脱贫攻坚工作队见面会
日期:2019-03-01 18:09:14  浏览:  

\

  2 v 25 nyi mL: KL: TA:] ro: fou ny zi; du ye si<] sD we le no<-mU kw PA: Ju l m x< L yi< myE: j. zu su 40 ro tA< zi. Mo kDo} fou we su ci, n-yE-tA:] be fou we Ju, su ci,] fou f li-wD:-hui ny zi; du kw m< mi: c m< kDo}

  zi; du kw] n-yE:-tA: ny sD we le PA: l m x< L. yi< myE: j su bu tA< hw< hw< be Ko ru kD m Ti: Co] yi< ny lo, l m a: my, Ko; kw] t fo y kuD wu, yA,] sD we sD fD, Ju be Ti: f< gu Ti: f< m myE: jU: gu le ye j to, j m kw] no<-mU kw x< L yi< myE: m ye PYE; l du a: my, jo, le si<] Qno<-mU a: KL< x< V" mi ye ni, jo, to; ni, ti,q V be c m< kD] fai ny] nu w; ny] ji ni, Nu ni, rE: nyi] no-MU kw x< L yi< myE: ye j m ci< Cy: myE: Ti: myE: sw; si< ye ji fi] l ti. ti. ye myE: ye si<] ye PYE; l du jo, le fi Fo zu tA< v lE bo le fi] Ti: f< gu Ti: f< m myE: jU: gu su ny x< L yi< myE: j l su bu tA< ye j to, j si<] yi< w: tA< ye myE: yi< F: ye cy: le fi be bA" lo}

  zi; du kw li-wD:-hui ny sD we le no-mU kw x< L yi< myE: j su PA: l m a: KL< zo: w] nu w: ny a li li< no-mU ty, s jo s l fi m bE L sA; TU; j be bA" lo}

  ko fo: tui, tui, f T:- kuD-hw; ny] sD we sD fD, Ju be fou we fou fD, Ju le yi< zL ho: m< m kw] no-mU kw x< L yi< w fi n, m bE L sA; TU si<] fu cU: be no-mU su p xy; tA< v lE bo le fi V be bA" lo

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信