Ti: Po, > do: xU; byE: >
fD, xe: nu,-cy fou 11 lL< 4 hw, zi; du d: m m zi; wu< tu tu kDo
政协怒江州十一届四次会议隆重开幕
日期:2019-03-16 21:47:44  浏览:  

\

fD, xe: nu,-cy fou 11 lL<  4 hw, zi; du zi; tL<}

\

fou we su ci, n-yE:-tA: zi; du kw m< mi: c m< kDo}

\

fou fD, xe: fu xi: li-Kui-fD ny fD, xe: nu,-cy fou 11 lL< we yA; hui, F: wu, we yA; hui, le fi si< zi; du kw m< mi: c m< kDo}

\

\

\

  3 v 16 nyi nA; nA; TA:]fo-kuD rL: mi fD, cU, xe: s zi; du no-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou 11 lL< 4 hw, zi; du m lu:-Ku, kw zi; wu< tu tu kDo}

  fou we su c, n-yE:-tA: ny zi; du kw m< mi: c m< kD]ti:-yo-dE;] yA;-Pi:] fou-so be nE< bA; ho: m< su bu mi zi; du kw zi; t kDo}

  TE Ti: hw, zi; du kw zi; t l co, su ny 249 ro jo,] cU cU Ci l su ny 206 ro jo, si<] zi; du zi; d yi< fi< tA< w: zo: V}

  n-yE:-tA: le bA ny] 2018 Ko; kw] t fo y kuD wu, yA,] sD we sD fD, Ju be fou we le yi< zL ho: m< m kw] no-mU kw PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: m ye PYE; l du a: my, jo, le si<] no-mU ny Ti: nyi m: jo yi< xU; Po, l ty,] Fo zu p xy; ty, s jo s l fi myE:] mU KL: mU lA; ti, Re le fi myE:] Fo xU: Fo je: ho, lA; Ko ji fi mYE:] fD, cU, myE:] x L yi< myE: a: jU: kw ye PYE; l du cy, w w jo, m ny] Ti: f< gu Ti: f< m fD, xe: zi; zu be fD, xe: we yA; bu le sA; TU; m tA< h, m: d}

  n-yE:-tA: ny fD, xe: myE: ye ji n, m ye fi< s fi< gu do l lo} TI:] Ti: f< gu Ti: f< m fD, xe: zi; zu be fD, xe: we yA; v V m ny] fD, cU, gw jE myE:] pA, pA, C: lo< myE:] fD, Ju myE: bA mo< gu mo< sw; Vo: ye Vo: a: jU: Ti: fou kw PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: PA: t< m kw w: w fi] a li li< ye myE: ye ni, be ye myE: ye sA; w: yi< bL, ti, le fi} nyi:] a li li< t le fD, xe: tA< v Ti: xU: kw be ho: m< m m: Ju ye w fi] fD, cU, mo< j myE: m lu lu, ye w fi] fD, cU, kw ye co, m myE: yi< zL ye w fi] fD, xe: kw t zi; zu xy, tL myE: m yi< bL, ye ji le fi} s] Ti: f< gu Ti: f< m t we fD, Ju ny] fD, xe: myE: ye m kw x< du mD; du jo, m xy, Fe, j si<] fD, xe: myE: m yi< bL, ye ji le fi be bA" lo}

  fou fD, xe: fu xi: li-Kui-fD ny fD, xe: nu,-cy fou 11 lL< we yA; hui, F: wu, we yA; hui, le fi si< zi; du kw m< mi: c m< kDo} yi< le bA ny] lo, l m Ti: Ko; kw] fou fD, xe: ny x< L yi< myE:] mU KL: mU lA; ti, Re le fi myE:] no<-mU byE vi n: tL< xy, myE: TE xU: myE: kw ci< CY: ye co, m myE: yi< zL ye w] fai ny ci< Cy: mu wu l myE: yi< zL ye w ty," lo] fD, cU, gw jE myE:] pA, pA, C: lo< myE:] fD, Ju myE: bA mo< gu mo< myE: ye m kw be x< L yi< myE: tA< dE: to, ty, si<] Ko; wu< TA: myE: mo< j v, m yi< xo: R ye gu leo}

  li-Kui-fD ny] Fi ni, ny fD, xe: ye myE: Ti: myE: gu Ti: myE: m yi< bL, ji nyi xy, lL< xy, tE, w fi] yi< ce ye myE: tA< w: si<] x< L yi< myE: tA< to, j myE: m ye ji le fi] pA, pA, C: lo< myE: yi< zL ye w fi] sA; w: B: zi; lo yi< ce m ku Re le fi] gw jE sA; w: be bA mo< gu mo< sA; w: m ti, le fi] x< L yi< myE: tA< dE: to, w fi] TI: fou fD, xe: myE: m yi< bL, ye ji le fi be bA" lo}

  fai bA] ro: ny fou we le yi< zL ho: m< m kw] Qno<-mU ny x< V mi ye ni, jo, to; ni, ti,q m no<-mU li: Pe; rE: si<] ye co, m myE: yi< zL ye si<] ye PYE; l du jo, m kw be kuD xU; tL do 70 KO; be fD, xe: tL do 70 KO; jo bi le pai tA< xE< gL: lA be bA" lo}

  fou fD, xe; Ju, fu xi: ho:-kui,-xA ny 11 lL< fD, xe: 2 hw, zi; du T. po< Ti; an, myE: a li V m c m< kDo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信