Ti: Po, > do: xU; byE: >
Qxi-Fou: su ye myE: ye VO:q c m< co zi; du m lu:-Ku, kw ye tu tu kDo
“西畴精神”进脱贫攻坚地区巡讲活动在六库开讲
日期:2019-03-17 17:55:58  浏览:  

\

\

\

\

\

\

  3 v 16 nyi mo; lo TA:]Qxi-Fou: su ye myE: ye VO:q c m< co zi; du m lu:-Ku, kw ye tu tu kDo}

  Zi; du kw] ye myE: c m< co su ny Qxi-Fou: su ye myE: ye VO:q rE: nyi] a: my, xU: a: my, VO: kw be x< L yi< myE: si: si: sA; TU; ty, m m< mi: c m< kD TA:] n n, su ni, m kw k< RA; du] so w du a: KL< jo," lo}

  lu:-sE xU, Ju-Pi: p, fu rL, lyu:-tA:-hw; ny] m< mi: m n n, gu TA: j: zi; w du a: my, jo, V] Qxi-Fou: su ye myE: ye VO:q m ny x< zi: mD: to, nyi x< L yi< myE: si: si: ye m ye VO: V bB} a mL] ro: fou x< L yi< myE: m ny a: KL< ye vL Ti: To< kw Ci guo] ro: a: jU: su ny Qxi-Fou: su ye myE: ye VO:q le ci< Cy: tA< sA; w: gL: t w fi] Qno<-mU a: KL< x< V" mi] ye ni, jo,] to; ni, ti,q le fi VO: ye si<] a li li< x< L yi< myE: m ye ji le fi V be bA" lo}

  Nu,-cy xyo J: cyu, yA; cU tui, kw hw:-ho:-ci ny] Qxi-Fou: su ye myE: ye VO:q m ny x< L yi< Vo: m ny ty, s jo s m vy: nyi ko< w fi n, m ye VO: V} Vw nu: ny lyu:-Fao-rL: Fo mo: a TA: V" mi Fo zu bE L ye Vo: tA< so si<] mi: jy: kw no-mU PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: mu wu: l fi myE:] Fo zu sA; my be du: gu tA< po; ji fi myE: si: si: ye Vq be bA" lo}

  fou we] fou rL: t,]fou fD, Ju] fou fD, xe: ho: m< zu su] fou we myE: jU: gu su] fou Ti: f< kuD cy myE: jU: gu su] yi< wu< Ti. ci: Ti: f< ho: m< su ye fo su] 2018 Ko; TA: x< L yi< myE: ye Pu bi myE do: ru w su a: jU: TA: 700 ro m: Fi m zi; du m< mi: n n, kDo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信