Ti: Po, > do: xU; byE: >
do: xU: do: je: myE: ye su le rL: mi: Ti. Su tA< dO: n nyi m
第二场“两会通道”开启 人大代表谈民生传民意
日期:2019-03-19 10:48:05  浏览:  

\

\

\

\

\

\

\

  do: xU: do: je: myE: ye su le l:-PI: xA, kw be l m rL: mi TI. su f-yi: tA<] a li TA: si< TO L: m< myE: ye ji d V be n. nyi TA:] yi< ny] fD, Ju le yi< ce ye] so vi] sA, hui,] Ci nyE: be Fo vi a: jU: w: lA; Ko si< TO: L: m< myE: ye ji n, m bE L: sA; TU; w fi CU V be be" lo} fai ny a mL TE nyi s KO;] t we fD, Ju ny TO L m< myE: tA< a TA: jo, m fo n Ci nyi PU ty,] TO L m< myE: kw Pu a TA: jo, m: fo n Ci do rE: ty,] x< m so su tA< a TA: jo, m: fo n Ci to, j ty, V be bA" lo}

  do: xU: do: je: myE: ye su le lu:-sE xU, FL,-k x xw<-Ku-di Fui kw be l m rL: mi: TI. su Ju:-xi-fo tA<] xw<-Ku-di Fui ny Fo zu x mL du myE: a li ye ty, V ? be n nyi TA:] yi< ny] TI:] Fao ko tL myE: be wo do; tL myE: ye} nyi:] a< wA;] a< nyi be a< CU; vU myE: ye} s] yi< b: kw w: mu je} TE lE s xU: ye m kw be Fo zu x mL du my: l fi VO: ye ty, V be bA lo}

  dO: xU: do: je: myE: ye su le Ju:-ko, xA, kw be l m rL: mi: TI su y;-lE: tA< a li TA: si< k, co myE: ye ji d V ? be n nyi TA:] yi< ny] vi xy, kw xy, m kw ci< CY: PYE: xE, jo, lo xU: xy, w fi] bA m: CU CU ty, mU ty, tL< xy xy R ye w fi] Fo li Fo Pe; yi< xO: R rE: nyi Fo jo m Fo K, xy, tL w fi] ro: mU kw w: zE: yi< bL, ni, CU; le fi] yi. jy yi< bL, xy le fi] mU: wu: yi< bL, ni, CU: le fi CU V be bA" lo}

  dO: xU: do: je: myE: ye su le ko,-s xA, Pu:-l-di x kw be l m rL: mi: TI su ho:-cy-kui, tA<] nu w: x. kw a< xU: myE: ye si< Fo zu tA< x mL du my: l fi to; V be n> nyi TA:] yI< ny] TI:] wo: Py: 200 mu tL w fi] kw, pu Ci Cy, 500 mu tL w fi] VW< bE 100 mu my xy, si< VW< vU w fi} nyi:] by: ro: 500 vi vU w fi] si, ce nA Fi; 5000 mu tL w fi} s] a< wA: yi< mL: m vU tL< xy, tL w fi] a< B yi< mL: m vU tL< xy, tL w fi} TE m TI: Co cy ko myE: ye ji fi si<] Fo zu x mL du my: l fi VO: fE; v, V be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信