Ti: Po, > do: xU; byE: >
ko,-s xA, ny TO L so n: ye su jo, m: jo, C: nyi kDo
贡山县专题调研“控辍保学”工作
日期:2019-11-05 08:46:15  浏览:  

\

  10 v 22 nyi kw be 24 nyi TA] ko,-s xA, TO L m< myE: kw; xU: su ny TO L so tL< kw je si<] TO L so n: ye su jo, m: jo,] a< xU: pL< du n: ye m C: nyi si<] so n: ye su tA< so l: l fi bA kD kDO} yi< w: ny FI,- KA fD, nyi:-l:-t< xyo xo:] l:-f xyo xo:] Cyo:-bo yo, A: yA;] tu:-lo:-c fo xi xyo, TE my tL< kw C: nyi kDO}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信