Ti: Po, > do: xU; byE: >
T-Tao ny no-MU myE: ye sD< ni, m< si< x< L yi< w fi myE: tA< C: nyi kDo
汤涛到怒江调研技能扶贫工作
日期:2019-11-16 21:16:44  浏览:  

\

\

  11 v 13 nyi TA:] kuD cy rL: sA, pu, t fu FL: yA;] Ju, pu, f T-Tao ny C: nyi zu ho: t< si<] no-mU kw myE: ye sD< ni, m< si< x< L yi< w fi myE: a li ye ty, m tA< C: nyi kD] fai ny kuD Ku: kuD b: kw a: KL< d su ku< su no-mU kw x< L yi< j myE: ye VO: m< mi: c bE zi; du ye kD lo}

  Wo, Ti: nyi nA; nA; TA:] T-Tao bu Ti: zu ny lu:-sui xU, lu:-Ku, fD, pi:-sA:-p,] lu:-sui xU, rL: sA, co: myE: ye sD< ni, lA; w lA; myE: m< tL< kw je si<] w cE: ci] fw fA ci xU< sD< ni, m< myE: ye ty, tL< be nu,-c hao p sou Ci ci: yo xA, ko si myE: ye sD< ni, m< tL< kw myE: C: nyi kD] lu:-sui xU, rL: sA, co: Ju: wu, fo xi myE: ye tL< kw je si<] wo, kw myE: ye su bu sA, hui, pao xA kL myE:] yi< w: myE: ye jU: w: tA< po; gL: myE: a li ye ty, m tA< C: nyi n nyi kD}

  M< mi: c bE Zi; du kw] T-Tao ny rL: sA, myE: ye su bu ny] a li li< xi:-ci,-Pi: x< L yi< myE: tA< mo< m< mi: c KL: be mYE: ye sD ni, m< myE: gL: gL: ye w fi be gu mo< t< m lo cw] Ti: ny ye myE: hw w fi myE:] sA, hui, pao xA myE:] d su ku< su m< PYE; l fi myE: kw be x< L yi< j myE: m cU cU m ye w fi] yi< jU, tL t< m lo cw x< L yi< w fi VO ye} nyi: ny myE: ye sD< ni, m< myE: be d su ku< su le x< L yi< j myE: m ye ji le fi} s ny x< su si w su tA< myE: ye sD, ni, m< myE: m yi< bL, ye w fi si<] x< su p xy; myE: ye sD< ni, yi< bL, jo, le fi si<] ye myE: mu myE: hw Pe; my: le fi] Pu x mL m my: le fi be gu do l lo}

  fou we su ci, N-yE:-tA: mi zi; du kw m< mi: c kDo} yi< ny] lo, l m a: my, Ko; kw] kuD cy rL: sA, pu, be sD rL: sA, Ti. le to; to; no-mU a: KL< x< m mU tA< to, j du fD, FA: tL rE:] no-mU kw l si< ye myE: gu mo< j l] ye myE: hw w fi Vo: be d su ku< su tA< x< L yi< myE: ye j Vo: fE; j l fi] x< xU: wu xy, Fe, j l fi m wu< nyi] no-mU x< L yi< myE: kw ye PYE; l du a: my, jo, leo} Vw ny mi: jy: kw V mi fD, FA: tL rE: myE:] d su ku< su PA: rE: myE:] myE: ye sD< ni, m< myE: kw hL< TA: Ti: lE, ye j to, j l si<] no-mU kw x< L yi< myE: m yi< jU, tL t< m lo cw ye gu le fi n, m tA< Vo lo< ty, Vo be bA lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信