Ti: Po, > do: xU; byE: >
fo cyo ci: Tw: ny ro: fou kw x< L yi< myE: tA< C: nyi kDo
中交集团调研组到怒江调研脱贫攻坚工作
日期:2019-11-26 09:51:28  浏览:  

\

\

  11 v 19 nyi kw be 20 nyi TA:] fo cyo ci: Tw: Ju, fo FA: Pe:-mi:-s ny C: nyi zu su tA< ho: t< si<] no-mU kw x< L yi< myE: tA< C: nyi kDo} fou we Ju, su ci, f-xyo-mi:] fou we F: we fou we fD, J: we su ci, lyu:-C:-yE: be Ju, fou f f-cA: V mi myE: C: nyi t kDo}

  Pe:-mi:-s bu Ti: zu ny lu:-sui xU, s,-c fD,] t,-xi-ti, fD, be lu:-Ku, fD, kw no-mU ji xy m mi. Fi; xy, tL<] ho lo: ko si, sL: tL mo< tL<] fo-cyo ci: Tw: le xy, j v, m ni, pA, gu: jE xy, tL<] nu,-c F nyE: Ju Pi: ko si]yi< pe, x mL du myE:] yi< ce rE: xU: xy, rE: myE: be x, mu: myE: a li ye ty, m tA< C: nyi kD] fai ny m< mi: c bE zi; du ye kD se:" lo}

  Ye myE: C: nyi be myE: c m< l m n n, gu TA:] Pe:-mi:-s ny no-mU kw x< L yi< myE: kw ye PYE; l du jo, m tA< PU gL: kD m Ti: Co] yi< ny] no-mU kw x< L yi< myE: ye ji m ny s s, R n m: PYE: l] a li li< xi:-ci,-Pi: fo su ci, m< mi: c KL: be fo y le x< L yi< myE: PA: t< m lo cw] fD, cU, ve; Ti. Yi< bL, mo le fi] fD, cU, kw ye co, m myE: yi< zL ye w fi} a li li< x< L yi< k xU m yi< xU; ce; gw do l fi] ye myE: ye co, m yi< zL ye w fi] fo y Ci nyE: su ji gu jo, my: m P. Ci P. lo; rE: do l fi] yi< ce ye myE: tA< w: si<] x< L yi< myE: m yi< zL ye w fi] fou we fou fD, Ju tA< w: lA; Ko j lA; Ko si<] no-mU kw x< L yi< myE: ye ji le fi n, m tA< fo cyo ci: Tw: su sA; w: m ti. j gL: w fi be bA"  lo}

  f-xyo-mi: ny fo cyo ci: Tw: le mL xU m vy: nyi kw no<-mU tA< ye j to, j l m tA< x< mo be bA kD] yi< ny t fo y kuD wu, yA, be sD we sD fD, Ju le yi< zL be fo cyo ci: Tw: le yi< zL to, j m kw] no-mU ny x< L yi< myE: m yi< bL, ye ji le fi ni, a: KL< ti, leo} lo, l m a: my, Ko; kw] fo cyo ci: Tw: ny no-mU tA< Pu R xU R kw be no-mU tA< to, j l m le; m: Fi] fai ny a: KL< s: m myE: ye su PA:] ji m x, mu: myE: si si< ye j to, j l nyi] TE xU: v V m kw be nu w: cU cU m no-mU tA< to, j ty, m cy, w d] fD, cU, ve; Ti< a: KL< mo m] myE: L. mA. pL< ni, jo, to; ni, ti, m V mi cy, w d Vo] Vw nu: ny mi: jy: kw V mi fo cyo ci: Tw: le yi< ce rE: xU: xy, rE: myE:] yi< pe, x mL du myE:] w: rE: w: hw myE: be k, co myE: kw no-mU tA< yi< bL, to, j l m tA< Vo lo< ty, Vo be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信