Ti: Po, > do: xU; byE: >
ro: fou ny QFo K, kw je du mo do j gu li xU: ye ji fiq myE: yi< zL ye ty,
怒江州加快推进 “四好农村路”建设
日期:2019-12-05 14:59:20  浏览:  

\

  11 v 30 nyi TA:] nu,-c fou ny lu:-sui xU, s-ho: Fui kw zi; du ye si<] QFo K, kw je du mo do j gu li xU: ye ji fi(xy, ji le fi] kw; ji le fi] po; ji le fi] rE: ji le fi)q myE: be mo do j gu kw; xU: myE: ye su myE: PA: kDo}

  Zi; du k ny] Ti: Co sA; TU sA; Ju si<] nu,-c fou QFo K, kw je du mo do j gu li xU: ye ji fiq myE: be mo do j gu kw; xU: myE: yi< F: ye w fi n, m tA< dE: to, si<] x< L yi< myE: be Fo K, mu wu: l myE: tA< dE: to,] a li li< no-mU kw x< L yi< myE: m ye ji le fi be bA" lo}

  fou we su ci, n-yE:-tA: ny zi; du kw m< mi: c m< kDo}

  Zi; du ye mi: jy: kw] zi; du kw zi; t l su bu ny no-mU lo< bi m mo do j gu xyo-s-p, wu: hL n: tL<] lu:-sui xU, lu-f fD, s-ho: Fui ti:-sui-ho: mo do j gu be yi< pe, x mL du myE: ye tL< kw je si<] mo do j gu kw; xU: j su be yi< ce kw k, pu, tA< m< mi: c bE lA; Ko nyi] QFo K, kw je du mo do j gu li xU: ye ji fiq myE: a li V m] x< du a< xU: jo, m C: nyi n nyi kDo}

  Zi; du kw gu do l ny] Ti: f< gu Ti: f< m myE: jU: gu ny fD, cU, ve; Ti< yi< bL, mo le fi] QFo K, kw je du mo do j gu li xU: ye ji fiq myE: m ye ji fi Ci ni, be m: ye m: d m ni, yi< bL, ti, le fi] sw; Vo: ye Vo: a: jU: xi:-ci,-Pi: fo su ci, TE tA< mo< m< mi: c KL: be t fo y kuD wu, yA, le myE: PA: t< m lo cw Co; xU: kw be ye myE: ye ji le fi} Ti:]xU: wu a li V m lo cw ye myE: mu myE: fE; ji fE; zo: le fi] Fo K, kw je du mo do j gu xy, myE:] kw; xU: myE:] po; myE: be rE: myE: Ti: To< m: jo kw no-mU PYE: xE, jo, m pe, pe, cy, w fi] a jU: su so R w du jo, n, m hw me, do l fi} nyi:] Fo K, kw je du mo do j gu kw yi< ce myE: L mA. co, m yi< zL mA w fi} s] Fo K, kw je du mo du j gu kw; xU: k xU m P. Ci P. lo; xy, tL w fi} li] xA, xU, le yi< ce ye] Ti: f< gu Ti: f< su ye co, m myE: yi< zL ye Nyi] myE: jU: gu su le ye myE: gu mo< m lo cw] Fo K, kw je du mo do j gu je TL< ji fi n, m tA< po; w fi} Vw:] Fo K, je du mo do j gu L. go myE: kw co Ju myE: m yi< zL ye w fi} Co;] Fo K, je du mo do j gu kw; j su si rE: k xU m P. Ci P. lo; xy, tL w fi] TE Ti: myE: m ye ji le fi be bA" lo}

  Zi; du kw ny fai] QFo K, kw je du mo do j gu li xU: ye ji fiq myE: m ny myE: d: m Ti: myE: V lo] a li li< yi, zL ho: m< w fi si<] rE: du Pu sw; B: myE: be C: lo< myE: m yi< zL ye w fi] sA; w: Ti: bU.; B: zi; nyi] TE Ti: myE: tA< yi< zL po; gL: w fi si<] QFo K, kw je du mo do j gu li xU: ye ji fiq myE: tA< yi< zL dE: to, nyi] mo do j gu kw; xU: j su myE: m ye ji le fi] ro: fou x< L yi< myE: m yi< jU, tL t< m lo cw ye gu le fi si<] ty, s jo s vy: nyi ko< w fi myE: tA< ti. gL: w du jo, le fi be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信