Ti: Po, > do: xU; byE: >
l:-PI: xA, ty, s mU kw cU< su FO jo ko< s leo
兰坪易地搬迁群众搬出“新市民”幸福生活
日期:2019-12-25 15:27:46  浏览:  

\

  l:-PI: l:-bL: xU: Pu-mi xU: ci< CY: kw; xU: xA, ny x< su tA< ty, s mU kw cU< j kD T bu<] cU< je su tA< ty, s jo s l fi VO: lA; xU fE; j ye j ty, si<] FO zu bu ny yi< xU; ty, tL< kw FO jo yi< bL, ko< s l ty,o}

\

  pA:-CE ty, s tL< kw cU< l su xo:-xU:-PI: le bA ny] yi< tA< sA, CE we yA; hui, le ye j l si<] a mL] L. R L mi be j; rE: du du: gu: wu: tL< xy, v, si<] hL< TA: TA: si Pu hw w leo jo:} ho:- yo-to, le bA ny] yi< tA< ty, vi kw; xU: myE: be wu: nyE; kw; xU: myE: PA: gL: l] yi< vi si m ny z: cy< hw: cy< wu: tL< xy, w le si<] yi< TI: vi v b TI: m Pu 3000 PA; m: FI x w ty," lo} yi< w: 2 vi TI: lE,] ty, s mU kw cU< l su nE< bA; su bu" mi FO jo a R R ko< s l ty," lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信