Ti: Po, > do: xU; byE: >
ro: fou ny zi; du ye si< 2020 Ko; li-su Ko; xU; pai tA< xE< gL: kDo
怒江州举行2020年怒江傈僳“阔时节”主题文艺晚会 阔时盛会到 歌舞庆新年
日期:2019-12-31 17:54:08  浏览:  

\

\

\

\

\

  12 v 30 nyi mL: KL: TA:] lu:-sui xU, mi: Fu: Ti yo: F w: di: d: m kw Fo xU: Fo je: k, pu, p xy; bu ny bU FL: bi bi R gw: t< si<] mu: gw: kwKe, zi; du ye nyi] 2020 Ko; no-mU li-su Ko; xU; pai tA< xE< gL: do, mu kDo}

  fou we su ci, n-yE:-tA: ny zi; du zi; wu< tu tu be bA Pu kD] fou we Ju, su ci, f-xyo-mi; ny zi; du kw m< mi: c m< kD] fou we F: we lu:-sui xU, we su ci, FL:-rui, ny zi; du ce mu kDo}

\

\

\

\

  Zi; du kw f-xyo-mi: ny no-mU ny Ti: nyi m: jo yi< xU; Po, l ty,] Ti: p, m: n: mu wu: l ty,] lo, l m Ti: Ko; kw ro: a: jU: su li< no-mU kw j gu yi< bL, xE le m] w: ci yi< bL, ni, CU l m] yi jy yi< bL, xy l ty, m be ty, vi yi< bL, k< Ko: le m] Fo zu p xy; w: xE b: hL; hL; t< m cy, w d Vo} k, pu, bu myE: ye ni, m w zi w ti, l ty,] ro: sD kw ko TA: mU kw byE vi n: tL< P. wu< Ti: m V m a1 l:-Pi: JD-hw: byE vi n: tL< m xy, gu le si< byE vi byE tu tu kD] no-mU lo< bi m mo do j gu m xy, gu le] g219 lu:-sui lo PE j je du mo do j gu m a: l je TL< d le to;] pao-lu: mo do j gu m a: l xy, gu le to;]ty, s mu kw cU< l su ty, fi tL< 75 tL< kw vi xU; xy, bi le v,] x< su si w su 10 mL: ro m lo PE su Ti: lE, R Fo jo w le ty,] ji xy m mi. Fi; xy, myE: be k, co myE: m m: n: mu wu: l ty,]Fo zu p xy; m: n: yi< bL, Fo jo s l ty,] Fo zu bu ny ji gu mL le m] ty, s jo s l ty, m m: n: cy, w w jo, l ty,] Ti: fou kw x< L yi< myE: kw ye PYE; l du cy, w w jo, le] 2020 Ko; x< L yi< myE: m ye ji le fi si< Ti: kuD Ti: sD su Ti: Co ty, s jo s vy: nyi ko< w fi n, m tA< yi< ce ti, ti,; ku j kDo} yi< xU; Ti: Ko; kw ro: ny xi:-ci,-Pi: le yi< ce V m t fo y co lo kw wU v, si<] t fo y kuD wu, yA, be sD we sD fD, Ju le dL< dL< ho: m< m kw] fou we fou fD, Ju ny Ti: fou kw Fo xU: Fo je: k, pu, p xy; tA< ho: wu< nyi] Qno-mU a li x< V mi ye ni, jo, to; ni, ti,q lo myE: ye ni, m rE: nyi] QnU ni,] pL< ni, be to; ni, jo,q m x< L yi< su ye si<] xi:-ci,-Pi: m< mi: c KL: le gu mo< m lo cw] myE: L. mA, co, m yi< zL mA. Si<] x< L yi< myE: si: si: to; nyi] Ti: kuD Ti: sD su Ti” Co ty, s jo s vy: nyi ko< w n, m fE; nyi] t be p xy; tA< v lE bo n, m ye kDo}

\

\

\

\

  Mu: gw kw Ke, zi; du m ny ty, s vy: nyi kw m Ko; xU;] si: si: sA; TU; ty, m no-mU] a: jU: su sD< ni, xU m no-mU] yi< xU; Po, l m no-mU be L: R xE< R jo bi le m no-mU TE lE Vw: To< bE si< ye ty," lo}

  Mu:-gw: kw Ke, zi; du m ny kw Ke, {Ko; xU; hw< hw<;[ bA lo m kw be ye tu tu kD si<] ro: fou do: jo myE wu: m mu: gw: gw su a<-Pu-s-s le gw mo< l lo {lo< bi m mo do j gu kw xE: je lA[ mu: gw: go Ti: cE, m ny] xy, gu le lo no-mU lo< bi mo do j gu m Ti: w R w: le v, si<]j gu TE Ti: cE, m xy, gu le TA: no-mU nA yi lo cw ty, m Fo xU: Fo je: p xy 30 mL: ro m a< KL: do m s le si] ty, s jo s vy: nyi fE; ty, m tA< mi pe, pe, tE, mo d leo}

  Mu: gw: {fo-kuD tA< ho: wu<[]{tu:-lo:-c mU kw mL: F Ro Ci l.o[] {k, Ci m do, mu, mu: gw:[] { ti. gL: du jo, fi[] {li-su l: Fo[ TE my my cE, m ny a: jU: su n lo, gu TA: a: jU: su ye ni, to; ni, m lU, tu w m Ti: lE, t<] {yi< xU; vy: nyi kw ye myE: mu myE: si: si: to;[] {no-mU lo, l m c mi: vy: nyi[ be {li-su ni, jy: mu: gw:[ m ny a: jU: su ye ni, m kw lE le du be k, Ci w du a: my, jo, le} no-mU kw mu: gw: kw Ke, myE: ye su be nE< bA; mU kw m mu: gw: kw Ke, myE: ye su bu a: jU: lw gw mo< Ke, mo< l m kw be] a: jU: su ny a: KL< k, Ci: n s m mu: gw: kw Ke, nyi n, n n, w le m le; m: Fi] mu: gw: kw Ke, kw be no-mU su ye myE: l ti m] ty, s jo s vy: nyi ko< w fi m bE L si: si: sA; TU ty, m] ye ni, to; ni, ti, be Co pA; Co R tA< Ko; ru ni, a: KL< jo, cy, w d] fai ny mu: gw: kw Ke, kw be ro: mU ro: lo yi< xU; Po, l ty, m tA< KL: K, du jo, m be t fo y be Ti: kuD l: Fo tA< x< mo ni, jo, m cy, w d Vo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信