Ti: Po, > k, co myE: >
ro: sD ny k, co myE: m yi< bL, TI: To; ye ji l fi VO: y e V jo:
云南省旅游业协会:推动旅游行业融合创新发展
日期:2019-05-13 17:42:52  浏览:  
a: nyi xU TA:] Kui-mi kw ye m rO: sD k, co myE: zi; du kw be cy, mL ny] ro sD ny a: my, xU: a: my, VO: kw be sA; TU; si<] TI: sD k, co myE: m yi< bL, TI: TO; ye ji fi V jo:}
       zi; du kw bA do l ny]  2019 KO; ny ro: sD k, co myE: ye ji l fi  m yi< ce TI: KO; V nyi] k, co myE: kw; jU tL< TI: tL< gu TI: tL<  sw; VO: sw; cE, lL<]  k, co myE: yi< xU: ce; gw ku< su   hw rE:]  nE< bA; ye  myE: ye R,tL< tA< w: lA; KO si<] a: my, xU: kw be  k, cO myE: ye  w fi be bA" lo} 
      cy, mL ny] 2016 Ko; T bu<] rO: sD ny k, co myE: kw  rE: xU: rE: je: m: n: xy, w] TE tA< MO<  mYE: ye kw m: CI m: lo; du m: n: xy, tE, w m wu< nyi] TE TI: myE: m TI: KO; TA: si TI: Ko; ye ji l ty, V jo:} 
〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信