Ti: Po, > No-mU do: xU >
fo cyo ci: Tw: to si, f lyu:-Ci-Tao ny ro: fou myE: C: nyi kDo
中交集团董事长刘起涛深入怒江州调研脱贫攻坚工作
日期:2019-05-20 11:40:45  浏览:  

\

\

\

  5 v 8 nyi kw be 10 nyi TA:] fo-kuD cyo To cA, sA; ku JD, yo xA, ko si t we su ci,] to si, f lyu:- Ci-Tao ny ro: fou kw x< L yi< myE: tA< C: nyi kDo}

  c bE zi; du ye m kw] lyu:-Ci-Tao ny] fo cyo ci: Tw: be no<-mU su ny mu wu: l cE,] ji gu mL cE, kw a: jU: Ti: w Vo lA; Ko v, V] Vw nu: ny no-mU tA< x< L yi< myE: kw to, j m le; m: Fi] xU< mu Fo K, mu wu: l myE: tA< mi yi< zL sw; si< 50 Ko; ye j to, j Vo: m sw; ji fE; zo: le fi V} a li li< no<-mU kw PU dU lo dU jo, my: m] mu wu: l ji gu jo, my: m] ty, mU ji gu jo, my: m be jU Ku kw wu wu: myE: lo cw ye myE: ye cE, fE; j si<] no<-mU tA< ro: kuD be mU ko, dU dU kw" mi do: wu: myE wu: l fi n, m myE: ye j si<] mL xU mu wu: l du sA; w: lu: t j V be bA" lo}

  Zi; du kw n-yE:-tA: ny fo cyo ci: Tw: le mL xU m vy: nyi kw no<-mU tA< ye j to, j l m tA< x< mo be bA kDo} yi< ny] lo, l m TE nyi: s Ko; kw] fo cyo ci: Tw: ny no<-mU tA< Pu R xU R kw be to, j l m le; m: Fi] d su ku< su PA: si< xE: cE, myE:] yi< pe, x mL du myE:] To L m< myE:] xU< mu w: m nE< bA; myE: kw ye je fi myE:] ty, s mU kw cU< je myE: be k, co myE: kw V" mi a: KL< to, j l m wu< nyi] Ti: f< gu Ti: f< m t we fD, Ju be Fo xU: Fo je: k, pu, p xy; ny nu w: tA< a: KL< PU ty, lo} Vw nu: ny fo cyo ci: Tw: le yi< bL, ye j to, j l be nyi: CE: su m: n: w: lA; Ko si< no<-mU mL xU m vy: nyi kw mu wu: l m tA< Vo lo< ty, Vo be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信