Ti: Po, > No-mU do: xU >
mi-ko: ty, s tL< kw cU< l su ny si: xy ji xy VO: ye tA. lA; Ko kDo
咪谷安置点文明新风扑面而来
日期:2019-05-21 09:19:13  浏览:  

  5 v 8 nyi TA:] ko,-s tu:-lo: xU: no< xU: ci< Cy: kw; xU: xA, PU-l-di x. mi-ko: ty, s tL< kw cU< l su ny si: jy ji xy VO: ye tA. lA; Ko kDo}

  wo, kw ty, m Fo K, myE: ye j zu ny] Fo vi TI: vi gu TI: vi kw dU: je si<] ji xy myE: ye tA. lA; Ko du tA< mo< yi< fi< tL v, m c. m< gL: kD] fai ny a li TI: vi tA< mi TE TI: myE: ye kw yi< hL. a my gL: n, m bo ci< kD" lo} TE TI: hw, si: xy ji xy Vo: ye tA. lA; KO t> su Fo vi 57 vi jo,] TE m nA' kw a< dI: ye Pu bi su 20 vi] nyi: TI< TI: TI< kw ye Pu bi su 23 vi] s TI< TI: TI< kw ye Pu bi su 7 vi] li TI< TI: TI< kw ye Pu bi su 4 vi be VW: TI< Ti: TI< kw ye Pu bi su 3 vi jo, V}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信