Ti: Po, > No-mU do: xU >
yE,-wu-li: ny TI: Ko; TA: si TI: KO; Fo jo s l ty,o
郁伍林的民宿“致富经”:政府政策好,日子越过越好
日期:2019-05-22 14:47:29  浏览:  

  Ju:-ko, xA, Pi-ho: x lao-mu-tL Fui su no< xU: R K, P: yE,-wu-li: ny] we R yi; t< tL< be z. z: tL< xy, nyi Pu hw si<] yi< TI: vi ny TI: KO; TA: si. TI: KO; Fo jo s l ty," lo}

  2000 Ko; TA:] yE,- wu-li: ny ty, mU kw we R yi: t< tL< be z z: tL< xy, tL. kD] fai ny] do: lu: pE< (w lo:)] we po: be we xi, kw be c. PyE kD TA:] wo, kw k, l su w zi w my: l wu< nyi] yi< Pu hw w m mi w zi w my: l ty," lo} 2017 Ko; kw] yi< ny yi: G: kw be Pu 270 mL: PA; Vw< si<] no: c lo: we R yi; t< vi nyi: vi Ti: vi m yi< d: m xy, kD] fai ny l: cy< wu:] jE: vU si< Pu hw VO: ye TA:] yi< TI: vi ny Fui kw ty, s jo s cE, kw ho: wu< su lo; yeo}

  a mL] lao-mu-tL Fui su 10 ro m: Fi m yE,- wu-li: g; j w: mu si<] v b Ti: m TI: ro w: PU m 2000 PA; m: Fi ru R w ty," lo} fai yi< le ho: wu< m kw] TI: Fui kw no: c lo: xy, su mi 18 vi jo, guo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信