Ti: Po, > No-mU do: xU >
ro: fou ho: m< su ny ro fou ye PYE; l du byE: ti mo< v, m nyi n, kDO
怒江州举行“不忘初心、牢记使命”主题教育现场学习党史、新中国史活动
日期:2019-10-01 12:02:22  浏览:  

\

\

\

  9 v 29 nyi TA:] fou we su ci, n-yA:-tA: ny] ro: fou kw ho: m< zu li< zu su tA< HO: t< SI<] kuD xU; tL do 70 KO; kw ro: fou su ye PYE; l du jo, m byE: ti mo< v, m tA< nyi n, kDO}

  kuD xU; tL do 70 KO; kw ye PYE; l du jo, m byE: ti mo< tL< ny] fou fD, Ju ti, s p, ko CE kw ye t< V} wo, kw ny kuD cy ho: m< su rO: fou tA< ni, nU ni, Ko; m byE:] lo, l m vy: nyi kW ro: fou xU: mi xU: cE, myE: kw ye PYE; l du jo, m byE: be bo v, lo xU: TO L a: my, ti t< lo} byE: ti mo< v, m nyi gu TA:] n-yE:-tA: ny m< mi: c kDo} yi< le bA ny] lo, l m 70 Ko; kw ro: fou yi< xU; Po, l du jo, m kw be] ro: ny fo-kuD m ko, F t ho: m lo fD, cU ji gu be k xU ji gu m pe, pe, cy, w d] fai ny fo-hw; Fo XU: w nyi m] fo-kuD rL: mi: w: nyi m] fo-kuD ko, F t w: nyi m cy, w d VO} ro: ny xi:-ci,-PI: le yi< ce V m t fo y co lo kw wU t< si<] Qli xU: ye ni,q be Qli xU: v lE bo ni,q yi< bL, ti, le fi] nyi: xU: pO: gL: w fi} yi< wu< sw ; t< m m: mi le] ye co, m myE: yi< zL ye w fi} ko, F t ny a li wu: l mu l] yi< xU; fo-kuD ny a li w: nyi o< nyi l m sD< le fi] kuD tA< ni, nU w fi] a TA: mL TA: t bE L: dU j] t bE L myE: ye] t sA; w: ti, l fi ni, jo, VO: ye} Ti: fou TI: f gu TI: f< t fu cU: ny] yi< ce m< myE: ye m kw t ny a li wu: l mu l] yi< xU; fo-kuD ny a li w: nyi o< nyi l m m< myE: m PA: zo; le fi si<] a: my, xU: a: my, VO: kw be so] TE tA< mo< sD< ni, so m kw be yi< wu< sW; v, m: m m: mi le fi] ye co, m myE: yi< zL ye w fi ni, ti, le fi] ye myE: ye ji fi} hL< TA: ji m ye VO: m m: n: rE: f<] xi:-ci,-PI: yi< xU; vy: nyi kw fo-kuD PYE: xE, jo, m sA, hui, fu yi, sw; VO: le gu mo< m lo cw] no-mU x< V mi ye ni, jo,] to; ni, ti, nyi x< L yi< myE: ye VO: m m: n: rE: do l w fi] ni, m v lE bo bo be yi< xU; vy: nyi kw nu,-c kw yi< xU; myE: ye m tA< dE: to, w fi si] ye PyE; l du yi, bL, jo, le fi be bA" lo} 

\

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信