Ti: Po, > No-mU do: xU >
zi-li-j: x. xU< mu su Ti. su ny x,-w-di ty, s tL< kw C: nyi kDo
子里甲乡群众代表实地观摩下娃底安置点
日期:2019-10-12 17:36:10  浏览:  

  9 v 21 nyi TA:] Ju:- ko, xA, zi-li-j: x. ny xU< mu su Ti. su Ku zi; si<] xA, jU gu x,-w-di ty, s tL< kw vi a li xy, v, m tA< C: nyi fi lo}

  yi< w: ny] xy,-w-di ty, s tL< vi xy, myE: kw; xU: su le vi xy, lo xU: a my xU: jo] Fo zu rE: du a< xU: xy, v,] n. xy, tL<] R nE TO L so tL< be w: mu tL< jo m: jo m c. m< l m tA< n n, kD TA:] wo, kw C: nyi l su ny xU: R wo; R bu tA< lU, tu si< TE kw cU< w fi be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信