Ti: Po, > No-mU do: xU >
ro: fou ny x< L yi< myE: ye Pu bi su tA< myE do: pL gL: zi; du ye kDo
怒江州举行脱贫攻坚表彰大会暨脱贫攻坚先进事迹报告会
日期:2019-10-18 17:56:13  浏览:  

\

\

\

  10 v 17 nyi TA:] nu,-c fou x< L yi< myE: ye Pu bi su tA< PU k myE do: pL gL: zi; du be x< L yi< myE: ye Pu bi su m< mi: c m< zi; du m lu:-Ku, kw ye kDo}

  zi; du kw ny] a li li< xi:-ci,-Pi: fo su ci x< L yi< myE: tA< mo< m< mi: c KL: m so rE: si<] x< L yi< myE: m Ti: f< gu Ti: f< kw Qyi< wu< sw; t< m m: mi le ye co, m myE: yi< zL yeq m< Vo: ye m kw cU cU m ye co, m myE: sw; si< ye w fi] TE Ti: myE: m t yA; k, pu, yi< wu< sw; t< m m: mi le du yi< ce myE: sw; si< ye w fi] Qno<-mU a li x< V mi ye ni, jo, to; ni, ti,q lo x< L yi< ni, rE: nyi ye myE: si: si: sA; TU;] ro: fou Fo xU: Fo je: k, pu, p xy; a: jU: tA< ho: wu< si<] Fo zu myE: ye ni, m lU, tu do l fi] yi< ce ye myE: m m: Ju dL< dL< ye w fi si<] x< L yi< myE: ye ji le fi n, m tA< yi< ce ti, ti, ku j be bA " lo}

  fou we su ci, n-yE:-tA: ny zi; du kw zi; t si< m< mi: c m< kDo} fou we Ju, su ci, f-xyo-mi: ny zi; du ce mu kD] sD we 14 zu Ti: zu myE: gu mo< zu fu f lyu:-ni:-sD be nE< bA; ho: m< su bu ny zi; du kw zi; t kD] Ju, fou f w:-si,-Pi: ny fou we fou fD, Ju le Ti: fou kw x< L yi< myE: ye Pu bi su myE do: pL gL: be myE do: PU k lo RA; Fe, KL: m bA Pu kDo}

  Zi; du kw ny x< L yi< myE: ye Pu bi su t we, 35 m] x< L yi< myE: kw to, j myE: ye Pu bi su Ci nyE: 15 m] Fo K, kw d su ku< su 20 ro] x< L yi< myE: ye kw d su ku< su 23 ro] ty, s mU kw cU< je su nA<; kw ye myE: ye Pu bi su 12 ro] x< L yi< myE: ye Pu bi su Fui kw< 20 ro] Fo K, kw PA: t< m ko fo: tui, yA; myE: ye Pu bi su 20 ro] x< L yi< myE: ye Pu bi su 15 ro be sA, hui, kw be x< to, j myE: ye Pu bi m tA. So co, su 10 ro tA< PU k myE do: pL gL: kDo}

\

\

  Zi; du kw fou we su ci, n-yE:-tA: ny fou we fou fD, Ju tA< Ti. Si<] myE do: PU k mL le su ye myE: ye Pu bi m ci: Ti. be Fo ro tA< PU k kD] fai ny x< L yi< myE: ye ty, m Ti: f< gu Ti: f< kw m myE: jU: gu kw m k, pu, p xy; v V m tA< hw< hw<; be bA kD] mL xU m vy: nyi kw nu,-c fou kw x< L yi< myE: tA< ni, Ko; ni, nU j l su] x< L yi< myE: kw ye j to, j l m fo y] sD kw m x< L yi< j su t we,] fu-hA xU, su be sA, hui, kw ni, ji su tA< a: KL< x< mo be bA kDo}

  N-yE:-tA: le gu do l ny] Ti: fou a: jU: ye myE: ye Pu bi m d su ku< su tA< tA. So] yi< w: t tA< ni, tE, bU; tE,] t tA< ti, ti, PU ty, m fD, cU, ye ni,] Ti: ni, Ti: w: Fo zu bE L si: si: ye ni,] x< du mD; du to, zo: m tA< m: jo] ye co, m myE: yi< zL ye] ye myE: ye kw mi: jy: si: si: to; be ji xy xy R Fo zu bE L ye Vo: tA< so] a li li< xU: k: a li V m pe, pe, cy, w fi] lo< ny, m: To:] U, ny, m: mL be tA: le fi m: d lo ye myE: m yi< F: si: si: ye w fi ni, rE: nyi] nE< bA; tA< m: T: m a: KL< w: zo: m ye Vo: ye cE, fE; nyi] a li li< x< L yi< myE: m yi< jU, tL t< m lo cw ye gu le fi] Ti: kuD Ti: sD su tA< Ci zE T: go w fi} 2019 Ko; Ko; di kw Ci TA: a li li< Qnyi: xU: m: j: x<] s xU: po; gL: w fiq myE: kw Fo zu bA du jo, my: m xU: wu xy, Fe, w fi myE: tA< w: si<] m: Ci m: lo; du jo, m Ti: xU: gu Ti: xU: xy, lL< xy, tE, w fi} Ti: vi m: jo tA. Nyi tE, nyi si, x< L yi< m: w su Ti: vi mi T: jo, fi} a li li< mL xU ti, ti, x< L yi< w fi n, m k xU xy, tL] x< L yi< myE: kw yi< bL, ye ji le fi] ye PYE; l du cy, w w jo, fi} a li li< yi< tL< be Fo ro tL si< x< L yi< j myE:] bL. do bL. dU x< L yi< myE: w: j lA; Ko myE:] fo-kuD kw FA si, nyE: nu,-c xi: ji ni, nU ni, ye j Vo: ye sA; w: m P. Ci P. lo; rE: do l fi si<] x< L yi< myE: ye ji le fi du sA; w: d: m lo; ye fi} a li li< ye myE: cU cU m ye si< x< L yi< myE: tA< ti, ti,; dE: to, w fi be po; gL: w fi} a mL ny] a li li< Qyi< wu< sw; t< m m: mi le] ye co, m myE: yi< zL yeq be t yA; k, pu, tA< yi< ce m< myE: m yi< zL ye w fi} v Ti: xU: kw be ye myE: sw; B: myE: m yi< zL ye w fi] ye myE: m m: Ju mi: jy: Tu< w fi] m: Ci m: lo; du hw me, do l m yi< F xy, tE, w fi] x< to, j ty, su p xy; tA< kw; xU: myE: m yi< zL ye w fi] 2019 Ko; kw x< L yi< myE: kw ye PYE; l du jo, m tA< C: x myE: tA< j KL: Fi n, m j: gL: w fi] m: Ci TA: le nA< vy: ye myE: m fE; be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信