Ti: Po, > No-mU do: xU >
fu-hA xU, Ci nyE: 18 m ny Ju:-ko, xA, kw w: mu su hw kDo
珠海市部分企业到福贡县开展招聘工作
日期:2019-11-25 16:55:12  浏览:  

  11 v 11 nyi kw be 12 nyi TA:] fu-hA xU, tL- mL:-CE be kao-xi-CE Ci nyE: 18 m kw ye myE: ye su ny] Ju:-ko, xA, kw w: mu su hw kDo}

  Yi< w: ny zi-li-j: x y,-ku:] Ju:-ko, xA, FL: CE] xU:-yA;-ly, x yi-lu:- di be m-jU x Pu-ni<-di ty, s mU kw cU< l su ty, fi tL< kw w: mu je su hw je si<] Fo zu tA< w: mu tA< mo< c m< TO L 2000 cu< m: Fi pL gL: kD] w: mu je ny ji du a< xU: jo, m c. m< gL: kDo}

  cy, mL ny] TE TI: hw, TA: w: mu je j mo kD su 300 ro m: Fi jo, guo jo:}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信