Ti: Po, > No-mU do: xU >
fo ko, nu,-c fou we ve; lL< ve; hw, we yA; v jo zi; du m ye kDo
中共怒江州委八届八次全会举行
日期:2020-01-13 17:11:10  浏览:  

\

 fo-kuD ko, F t no-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou ve; lL< we yA; hui, ve; hw, Ti: hw, we yA; v jo zi; du kw bA Pu KL:

 (2020 Ko; 1 v 9 nyi fo-kuD ko, F t no-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou ve; lL< we yA; hui, ve; hw, Ti: hw, we yA; v jo zi; du kw d V be w: zo: le m)

 fo-kuD ko, F t no-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou ve; lL< we yA; hui, ve; hw, Ti: hw, we yA; v jo zi; du m 2020 Ko; 1 v 9 nyi TA: lu:-Ku, kw zi; kDo}

 TE Ti: hw, zi; du kw zi; t l m fou we we yA; 37 ro] hL, pu we yA; 4 ro jo, V} fou ci we we yA;] fou cA we we yA;] TE tA< mo< myE: jU: gu kw ho: m< su be yi< ce TI: f< kw t yA; Ti. su Ti: bE m V mi zi; du kw zi; t kDo}

 Zi; du ny fou we F: we hui, le ce mu kD] fou we su ci, n-yE:-tA: ny fou we F: we hui, tA< Ti. Si< ye myE: c m< kDo}

 Zi; du kw ny xi:-ci,-Pi: yi< xU; vy: nyi kw fo-kuD PYE: xE, jo, m sA, hui, fu yi, sw; Vo:] t Fi ku lL< fo y we yA; hui, li hw, Ti: hw, zi; du m< mi:] fo y PU L zi; du m< mi:] sD we Fi lL< ku hw, zi; du m< mi: be sD we PU L zi; du m< mi: m yi< zL so kD] n-yE:-tA: le fou we F: we hui, tA< Ti. Si< ye myE: c m< l m n n, kD] fai 2019 Ko; TA: fou we F: we hui, myE: c m< l m n n, c bE kDo} fou we Ju, su ci,] fou f li-wD:-hui ny fo y be sD we PU L myE: zi; du m< mi: c m< kD] fai ny 2020 Ko; TA: Ti: fou kw PU L myE: a li ye n, m PA: kDo}

 Zi; du kw cy, ML ny] t fo y] kuD wu, yA, le ni, Ko; ni, nU j l be sD we sD fD, Ju le dL< dL< ho: m< m kw] fou we F: we hui, ny Ti: fou kw Fo xU: Fo je: k, pu, p xy; tA< ho: wu< si<] x< L yi< myE: le PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: v V m tA< w: nyi] t yA; be kuD cy myE: ye su tA< Qyi< wu< sw; t< m m: mi le] ye co, m myE: yi< zL yeq bA lo yi< ce m< myE: tA< w: si<] Qx, mu: myE: jo, fi] myE: ye ni, ti, fi] cU cU ye w fi] x< L yi< w fiq be bA m myE: m cU cU ye w fi Vo: fE; nyi ye kD TA:] PU L myE: m yi< xo: R mu wu: w le] x< L yi< myE: be sA< xU: rE je: my: l fi myE: kw ye PYE; l du cy, w w jo, le] Fo zu Fo jo myE: kw to, j w du yi< bL, jo, le be yi< bL, ye ji le] mU KL: mU lA; si li, ti, Re le fi myE: m m: n: ti, Re le] t tA< dL< dL< kw; xU: sA; w: m m: n: ti, l ty,] t ho: m< sA; w: m w zi yi< bL, ti, le nyi] Ti: fou kw PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: kw ye PYE; l du cy, w w jo, leo}

\

 Zi; du kw gu do l ny] 2020 Ko; m ny Ti: fou a: jU: x< L yi< w le fi si<] ty, s jo s vy: nyi ko< w fi myE: ye PYE; l fi be QFi s hw, Vw: Ko;q ye myE: fE; t< m ye gu le fi m Ko; V m le; m: Fi] fai ny Qno-mU 2020 Ko;q ye myE: mo< j t< m ye gu le fi m Ko; V lo] Fi ni, ye myE: m ye ji le fi to; ny] a li li< xi:-ci,-Pi: yi< xU; vy: nyi kw fo-kuD PYE: xE, jo, m sA, hui, fu yi, sw; Vo: le gu mo< du ye v, si<] v Ti: xU: kw be t Fi ku hw, zi; du be t Fi ku lL< nyi: hw,] s hw,] li hw, we yA; v jo zi; du m< mi: be fo y PU L zi; du m< mi:] fo y xU< mu Fo K, myE: zi; du m< mi:] xi:-ci,-Pi: fo su ci, yE:-n: kw myE: C: nyi l TA: m< mi: c KL: be yi< le ko,-s xA, tu:-lo:-c x kw Fo zu p xy; tA< To L lA; xu l: gL: l lo m< mi: m yi< zL so rE: w fi] a li li< t yi< ce li: Pe;] yi< ce j gu be yi< fi< m ti. tA< dL< dL< Co w fi] Qj: zi; ni, li xU:q m yi< bL, ti, le fi] Qli xU: v lE boq ni, yi< bL, ti, le le fi] a li li< Qnyi: xU: po; gL: w fiq myE: m dL< dL< ye w fi] sD we Fi lL< ve hw, zi; du ku hw, zi; du be sD we PU L myE: zi; du m< mi: tA< dL< dL< Co rE: w fi] x< L yi< myE: be ty, s jo s vy: nyi ko< w fi myE: TE nyi: myE: kw ye myE: mo< j v, m tA< w si<] ti, ti, ye myE: ye m kw mu wu: l fi Vo: fE; t< m lo cw yi< xU; mu wu: l Vo: m m: Ju ye w fi} x< L yi< myE: le PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: v V m tA< ho: wu< w fi] kuD cy Ti: f< kw sA< xU: rE je: my: l fi n, m po; myE: ye ji m tA. So fou xy, tL] Ti: kuD kw Fo xU: Fo je: ho, lA; Ko nyi mu wu: l myE: tA. So du fou xy, tL m tA< yi< ce sA; TU si<] v Ti: xU: kw be sw; B: nyi ti, ti, mu wu: l fi] xy, lL< myE: tA< dE: to, w fi] ye Vo: ye cE, xy, tE, w fi] Fo zu ji gu mL le fi] j: x< du jo, m R mo w fi] ti, ti, mu wu: l n, m tA< po; gL: w fi] yi< ce ye myE: m m: Ju ye w fi] m: Ci m: lo; du jo, m xy, lL< w fi] sA; b m tA< sA; w: ti, l fi] Ti: ni, Ti: sA; Ju si<] ye myE: si: si: to; nyi] a li li< no-mU a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: m ye ji le fi si<] v Ti: xU: kw ty, s jo s vy: nyi ko< w fi myE: be QFi s hw, Vw: Koq ye myE: fE; t< m yi< xo: R ye gu le fi si<] Qno-mU 2020 Ko;q myE: mo< j v, m yi< xo: R ye PYE; l fi be bA" lo}

 Zi; du kw fai gu do l ny] a li li< sA; w: vU lo; v, fi] ye ni, ti, le v, fi si<] Fi ni, ye myE: Ti: myE: gu Ti: myE: m m: Ju ye w fi] fD, cU, ve; Ti< yi< bL, mo le fi] t Fi ku lL< li hw, we yA; v jo zi; du m< mi< m yi< zL Co rE: w fi] k xU ce; gw be kw xU: sA; w: ti, l fi myE: tA< yi< zL dE: to, w fi] kuD cy myE: ye su be Fo zu p xy; a: jU: tA< ro: k xU tA< v lE bo le fi si<] fo-kuD PYE: xE, jo, m sA, hui, fu yi, j gu kw m: L, lU lU xE: w fi] ye myE: mo< j v, m le m: Ju gu mo< si<] Qnyi: xU: m: j: x,] s xU: po; gL: w fiq myE: kw Fo zu bA du jo, my: m xy, Fe, w fi] a li li< ye myE: si: si: ye n, m j: gL: w fi] cU cU m ye w le fi] ty, s mU kw cU l su ty, fi tL< xy, tL myE: m m: Ju ye w fi] j: x< du jo, m tA< R mo n, m PL. sA; w: ti, le fi] ci< Cy: myE: ye sA; w: m lU tu do l fi] bL. do bL. dU x< L yi< myE: kw w: lA; Ko ji fi] ye PYE; R, PYE; l m hL< B: zo: le fi] x< L yi< myE: be Fo K, mu wu: l myE: m yi< xo: R f< ji w: zo: le fi] sA; w: v jo, m Ti: bU.; B: zi; si<] a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: m ye ji le fi} a li li< x, mu: d: m tA< m: Ju dE; to, w fi] Qlo< bi m xA, jU: gu lo PEq be nu,-c xi FL: lo PE xy, tL myE: tA< yi< zL dE; to, w fi] mu wu: l du yi< ce rE: xU: yi< F: mu wu: l n, m tA< yi< ce ti, l fi} a li li< xy, xU: xy, je: xy, myE: m ye Pu bi le fi] ji xy m sA; dU:] k, co myE:] ji xy m mi. Fi; xy, myE:] no-mU lo. PYE xE, jo, m xU mu myE:] nA Fi; xy, myE: be go dE: ji fi myE: TE myE: d: m Co; myE: m yi< F: ye PyE: l fi] mu wu: l sA; w: m yi< bL, ti, le fi} a li li< L lA; mu myE ye ji le fi n, m ye gL: w fi] L lA; be Pu R xU R hw dU l myE: m cU cU m yi< zL ye w fi] L lA; hw dU l myE: kw yi< xU; ye PYE; l du jo, le fi} a li li< sA< xU: rE je: my: l fi myE: m m: Ju mi: jy: ye w fi] Qm: Ci m: lo; du jo, m xy, tE,] sA< xU: rE je: tA< po;] x< su ni< le fi n, m R mo myE:q bA lo yi< ce V m sA< xU: rE je: le x< L yi< myE: ku Re le fi myE: m m: Ju ye w fi] lo PE be Fo K, ty, mU ty, lo si: xy lo< bi myE: m yi< bL, ye ji le fi] mU R lo. R by le nL le m tA< R mo k: Fi: myE: m dL< dL< ye w fi] kuD cy Ti: f< sA< xU: rE je: my: l fi n, m po; myE: ye Pu bi m tA. So fou xy, tL si<] x, L yi< myE: be sA< xU: rE je: my: l fi myE: m nyi: xU: a: jU:ye ji le fi} a li li Fo zu p xy; Fo jo yi< bL, s le fi] sA; w: v jo, m Ju si< ye myE: hw w fi myE:] To L m< myE:] n. xy, myE: be go dE: ji fi myE:] Fo jo kw to, j myE: m ye ji le fi} mU KL: mU lA; si li, ti, Re le fi myE: m m: n: yi< ce ti, Re le fi] Fo zu p xy; tA< ty, s jo s m j: x< du m: jo, m m: n: cy, w mL w fi} a li li< L: R kw sw; si<] v Ti: xU: kw be QFi li hw, Vw Ko;q ye myE: m fE; ji fE; zo: le fi}

\

 Zi; du kw bA do l ny] x< L yi< myE: m ye gu fi be v TI: xU: kw be ty, s jo s vy: nyi ko< w fi ny] a li li< t myE: ye kw sA; w: lu: t< CU} fD, cU, ny yi< ce V be sw; t< si<] xI-ci,-PI: yi< xU; vy: nyi kw kw fo-kuD PYE; xE, jo, m sA, hui, fu yi, sw; VO: m m: n: so be c PYE] {fo ko, fo y le t fD, cU, myE: ye kw sA; w lu: t w fi VO:[ m yi< zL Co rE:] Qyi< wu< sw; t< m m: mi le] ye co, m myE: yi< zL yeq m< myE: kw ye PYE; l du m m: n: jo, fi] t we le yi< Pe; ho: mo<] xU: wu d: m tA< kw; xU:] ye fi< tL Fe,] ye myE: ye w fi lo ji gu m rE: do l fi} ni, m m< myE: m ye ji fi] t le ni, m m< myE: tA< kw; xU: m m: Ju ye w fi] ni, m m< myE: ye k xU rE: m tA< kw; xU w fi] ni, m m< myE: kw ho: m< jU: w be x< TE jU: w m t le rE: v, w fi} Yi< ce TI: f< kw t B: zi; zu sA; w: m ti, le fi] yi< mo, R xy, tL w fi VO:] B; zi; zu sA; w: ti, le fi VO: m yi< ce ye si<] yi< ce TI: f< kw t B; zi; zu v V myE: m ye ji fi} yi< xU: vy: nyi kw ji m d m k, pu, j. du tA< tA> si<] ye ni, jo,] myE L mA pL< m k, pu, zu PA: rE: w fi}

 Zi; du kw bA do l ny] TI: fou t yA; k, pu, v V m ny] yi< wu< sw; t< m m: mi le ye co, m myE: yi< zL ye] ye ni, ti, le fi] ye ku< du my: l fi] ci< CY: ye n, m myE: ye ji fi] x< L yi< myE: ye VO: m m: n: rE: w fi] ye myE: ye kw ji gu mL d lo yi< jU, m rE: w fi] w zi ye x tL< kw ye ni, w zi ti, le fi] a: to m: KL: K,] ye x< ye vL du tA< m: jo] rE: m: w rE: m: RA; su T: ye w fi] ye myE: ye ni, jo, su] ye pL< su] myE: L mA pL< su V m no-mU x< L yi< myE: ye m k, pu, ye w fi si<] x< L yi< myE: ye PYE; l fi] v TI: XU: kw be ty, s jo s vy: nyi ko< w fi n, m kw yi< ce ku Re le fi}

 Zi; du kw ny] TI: fou TI: f< gu TI: f< ny] xi:-ci,-PI: le yi< ce V m t fo y co lo kw wU v be xi-ci,-PI: yi< xU; vy: nyi kw fo-kuD PYE: xE, jo, m sA, hui, fu yi, sw; VO: le gu mo< du ye v, sI<] sD we sD fD, Ju le ti, ti, HO: m< m ku si kw] Qno-mU x< V mi ye ni, jo,] to, ni, ti,q bA m no-mU x< L yi< myE: ye VO: m rE: be Qx< zI: mD to, ye myE: ye] pe, pe, ye myE: ye] ci< CY: lA; lU si< yeq bA lo ye VO: m rE: si<] x< L yi< myE: m ye PYE; l fi be v TI: xU: kw ty, s jo s vY: nyi ko< w fi n, m bE L: sI: si: sA; TU; lA be Ku wu< kD" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信