Ti: Po, > No-mU do: xU >
N-yE:-tA: ny su-ru:-Fui tA< zi mo kDo
纳云德会见华邦控股集团董事局主席苏如春
日期:2020-01-15 18:30:03  浏览:  

\

\

  1 v 13 nyi TA:] fou we su ci, n-yE:-tA: ny lu:-Ku, kw hw:-p Ko, ku ci: Tw: to si, co: fu xi: su-ru-Fui tA< zi mo kD si<] nyi: CE: su ny x< L yi< myE:] ji xy m yi< pe, x mL du myE: mu wu: l myE: TE my my myE: tA< gw jE kDo}

  N-yE:-tA: ny hw:-p Ko, ku ci: Tw su le no-mU kw x< L yi< myE: tA< to, j l m tA< x< mo be bA kD m Ti: Co] yi< ny lo, l m a: my, Ko; T po<] nu,-c fou ny t fo y kuD wu, yA, be sD we sD fD, Ju le myE: PA: t< m lo cw] Qnyi: xU: m: j: x< s xU: po; gL: w fiq myE: kw m: Ci m: lo; du jo, m xy, tE, nyi] sA; w: ti, l fi Vo: fE; si<] x< L yi< myE: kw ye PYE; l du cy, w w jo, le nyi] TE tA< mo< myE: PA: t< m yi< xo: R ye gu le fi n, m bE L yi< ce ti, ti,; ku j kDo} fai nu,-c fou ny xi:-ci,-Pi: fo su ci, le QkuD cy myE: ye su tA< ni, Ko; ni, nU w fiq be myE: gu mo< t< m tA< yi< zL Co rE: nyi] hw:-p ci: Tw: le yi< zL to, j m kw Qno-mU kw x< L yi< myE: tA< mo< ni, m lE le fi du Pu ceq xy, tL nyi] Ti: fou kw x< L yi< myE: j su kuD cy myE: ye su bu myE: ye ni, yi< bL, ti, le si<] yi< w: myE: ye ni, m gL: gL: lU, tu w leo}

  N-yE:-tA: le gu do l ny] no-mU kw ny ji di; le m k, co myE: PU dU be sA< xU: rE je: jo, my: m lo< bi m mU R lo. R PU dU d: m jo, si<] mu wu: l d lo xU: sA; w: d: m jo, lo} hw:-p Ko, ku ci: Tw: ny vi xy, kw xy, myE:] Fo mo: vU myE: be go dE: ji fi myE:] go dE: ji fi n, m ty, tL< lo PE R xy, tL myE: kw ye sA; a: KL< jo, be R, PYE; ye PYE; l du a: my, jo, m ny] no-mU kw sA< xU: rE je: po; myE: ye Pu bi m tA so du fou xy, tL myE: be k, co myE: mu wu: l m tA< a: KL< w: zo: lo} Vw nu: ny hw:-p Ko, ku ci: Tw: su ji gu jo, my: m P. Ci P. lo; rE: do l si<] no-mU tA< a: my, xU: a: my, Vo: kw be yi< bL, w: lA; Ko nyi] sA< xU: rE je: po; myE:] k, co myE: be go dE: ji fi myE: TE my my myE: tA< ye t w: t j si<] no-mU kw x< L yi< myE: ye ji le fi n, m tA< dE: to, j l m tA< Vo lo< ty, Vo} no-mU V mi L lA; myE: ye ji fi n, m tA< j gL: myE: yi< zL ye si<] Ci nyE: L. lA; ye ji fi n, m tA< yi< zL to, j nyi] nyi: CE: a: jU: ji gu mL le fi V be bA" lo}

  Su-ru:-Fui ny] hw:-p ci: Tw: ny] a mL ji m xU: k: tA< to, zo: nyi] t be kuD cy a: KL< ji m fD, FA: tA< w: Ko, nyi mu wu: l ty, Vo} x< L yi< myE: ye ji fi m ny ty, s jo s vy: nyi ko< w fi myE: ye PYE; l m kw yi< ce Vo] x< L yi< myE: ye m ny Ci nyE: ye su ye co, m myE: Vo] Vw nu: ny To L m< myE: be xU< mu myE: ye w: m nE< bA; myE: kw ye je fi n, m myE: ye sD< ni, m< myE: m yi< zL ye si<] x< L yi< myE: ku Re le fi n, m tA< sA; TU j] fai ny no-mU kw ji xy m yi< pe, x mL du myE: be fo dE: ji fi myE: kw ye t w: t si<] no-mU kw PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: mu wu: l n, m tA< dE: to j V be bA" lo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信