Ti: Po, > No-mU do: xU >
n-cA: ny nu,-c fou kw myE: C: nyi kDo
纳杰到怒江调研“以保促稳、稳中求进”工作
日期:2020-07-01 11:31:48  浏览:  

\

\

  6 v 28 nyi kw be 29 nyi TA:] sD rL: t, F: we hui, Ju, fu rL, n-cA: ny nu,-c fou kw Qpo; gL: myE: kw be ti, Re le fi myE: tA< dE: to,] ti, Re le fi myE: kw be mu wu: l fi myE: tA< dE:q myE: tA< C: nyi kDo} fourL: t, F: we hui, fu rL, ti:-yo-dE; ny myE: C: nyi t kDo}

  myE: C: nyi m kw] C: nyi zu subuny lu:-sui xU, s,-c fD, t,-ly,-ti, Fui FL:-C:-p, yE:-n: yi:-ho: bU FL: ji; tL<] nu,-c s-ho:-yA; li: no: Ko ci, KA J: yo xA, fA: rL, ko si] lu:-sui xU, t,-xi-ti, fD, we:-l-p, ty, s mU kw cU< l su ty, fitL< fu-hA sA, CE kw je si< myE: C: nyi kD m kw] yi< ce kw k, pu,]p xy; be Ci nyE: kw myE: ye su bu tA< m< mi: c bE lA Ko nyi] n. hL k: xy, myE:] myE: ye Fo jo myE:] myE: ye tutuje myE:] be Fo zu Fo jom tA< po; gL: myE: tA< mo< C: nyi kD lo}

  29 nyi nA; nA; TA:] C: nyi zu sunynu,-c fou fou ci: xi: fD, fo xi kw m< mi: c bE zi; du ye kD si<] nu,-c fou le QCo; xU: ti, Re le fiq myE: be QCo; xU: tA< mo; po; gL:qmyE: c m< l m n n, kDo} myE: c m< l m n n, gu TA: C: nyi zu subuny] s xU: kw be TE tA< mo< myE: gu mo< kDo} Ti:] fD, cU, ve; Ti< mo le fi} nyi:] Fo zu p xy; yi< bL, Fo jo s le fi n, m bE L sA; TU} s] QCo; xU: ti, Re le fiq myE: be QCo; xU: po; gL: w fiq myE: tA< w: si<] ye myE: cU cU m ye w fi] Fi ni, ye myE: mo< j v, m a: KL< ji nyi ye gu le fi}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信