Ti: Po, > No-mU do: xU >
ho:-rui,-PI: ny Fo zu tA< ho: wu< nyi a< wA; vU myE: si: si: ye ty,
和润平:土猪养殖 传承了美味带动了乡邻
日期:2020-07-14 09:24:58  浏览:  

  a mL] l:-PI: l:-bL: xU: Pu-mi xU: ci< Cy: kw; xU: xA, fo-PA: x. xi,- Fao-PI: Fui su hO:-rui,-Pi: ny] Fo zu tA< ho: wu< nyi a< wA; vU myE: si: si: ye ty," lo}

  2016 Ko; TA:] ho:- rui,-PI: ny ci: Ti. mU go: 60 mu m: Fi m VW< rE: si< l:-PI: xA, si p, fo ho: y cU: F. ho: fo: sA, xy, tL kD TA:] xU< mu su 240 ro m: Fi m ho: fo: sA, kw t> dU: kDo} 2019 Ko; kw ho: fo: sA, kw be sA, yA; bu tA< a< wA; vU PU 60800 PA; bE gL: kDo} a mL kw Ci TA:] ho: fo: sA, le ro: mU kw" le; jo, lo xU: a< wA; 130 m m: Fi vU v,] wu kD m a< wA; 3800 m m: Fi jo, guo}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信