Ti: Po, > No-mU do: xU >
Nu-c fou ny ji xy m mi. Fi; mu wu: l fi VO: tA< yi< zL dE: to, ty,
怒江州加快推动绿色香料产业发展
日期:2020-07-22 15:29:51  浏览:  

\

  7 v 20 nyi TA:] Ti: fou ji xy m mi. Fi; tL xy, myE: ho: m< zu ny] 2020 Ko; nyi: hw, Ti: hw, zi; du ye kDo} zi; du kw gu do l ny] sA; w: v jo, m Ju si< ji xy m mi. Fi; tL xy, myE: mu wu: l fi VO: ye w fi be bA lo}

  Zi; du ye mi: jy: TA:] fou we su ci, n-yE:-tA: be fou we Ju, su ci,] fou f li-wD:-hui ny fou Ti: f< kw TE tA< mo< myE: jU: gu kw ho: m< su tA< ho: t< si<] ji xy m mi. Fi; tL xy, myE: mu wu: l fi myE: a li ye ty, m tA< C: nyi kD se: lo}

  Zi; du kw ny ji xy m mi. Fi; tL xy, myE: mu wu: l fi VO: a li ye ty, m c m< l m n n, kD] fainyfo-kuD RA: Ko yA, tA< w: lA; Ko myE:] Fao ko pai ye VO: j: gL: myE: a li ye w ty, m] mi. Fi; xy, tL< kw ye myE: a li ye w ty, m] TE tA< mo< L lA; hw dU l myE: a li ye ty, m n n, kD si<] TE tA< mo< myE:ye kw m: Ci m: lo; du jo, m bA mo< gu mo< kDo}

\

  Zi; du kw ny TE tA< mo< ye myE: ku myE: PA: do l.o} Ti:] yi< ce ye myE: m pe, pe, cy, w fi si<] ji xy m mi. Fi; tL xy, myE: mu wu: l fi VO: fE; t< m cU cU m ye w fi} nyi:] TE tA< mo< ye VO: tA. So tL< xy, tL myE: m yi< zL ye w fi] no-mU a li V m lo cw TE tA< mo< yi< xU: yi< je: xy, PYE; ye PyE; l fi Vo: hw me,} s] L. lA; hw dU l myE: m yi< bL, ye ji le fi} li] jU Ku kw wu wu: myE: ye tA. lA; Ko sA; w: m yi< bL, ti, le fi} Vw:] ji xy m mi. Fi; tL xy, myE: mu wu: l fi myE: be k, co myE: mu wu: l fi myE: m Ti: Co ye w fi] do: jo myE wu: lo xU: mi. Fi; Ti: bE xy, tL PYE; l fi} Co;] TE tA< mo< ye myE: kw d. su ku< su my: l fi} xU:] ci< Cy: myE: a li V m lo cw] myE: jU: tL< Ti: tL< gu Ti: tL< su le ye j to, j l fi n, m sA; TU;} ve;] v Ti: xU: kw be sw; B: nyi m: Ci TA: le 2020 Ko; Fao ko pai: ye VO: j gL: myE: m ye ji fi} ku] ho: m< myE: m yi< zL ye w fi] yi< ce ho: m< su le ho: wu< si<] no-mU kw mi. Fi; a li tL xy, ty, m c PYE myE: yi< zL ye w fi si<] no-mU kw ji xy m mi. Fi; tL xy, myE: kw yi< xU; ye PYE; l du jo, le fi}

〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信