Ti: Po, k, co

Ju:-ko, xA, ny k, co tL< kw a< tO< R mo VO: so zi; du ye kDo

福贡县:向旅游作出消防安全承诺

2019-09-10 10:35:03 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su

      8 v 21 nyi TA:] Ju:-ko, xA, xyo J cyu, yA; t, tE< ny] xA, wD: hw, ho: lE yo: co:] k, co myE: yi< ce ye tL< be k, co l su tA< co Ju myE: ye tL< kw kw; xU: su tA< B; zi; si<] a< to< R mo VO: so zi; du ye kDO}

      So zi; du kw ny a< to< by xU:  do tL< kw nyi< t m sA< byE: Ju m<] TI: kuD kw a< to< d: m by xU: wu do tL< kw xU: wu a li do m c m<] a tO< by xU: wu do TA: a li ye VO: c m< be a tO< se; du rE: xU: rE: m< kDO}


si. t< m do: xU;