Ti: Po, Fo jo

ko,-s xA, kw Fo zu Vw< zL: du ho> CY; lA; jo, leo

怒江州首批“共享单车”落户贡山县城

2020-11-17 09:56:08 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su 忠林邓


TE nyi: s: nyi TA:] ko,-s xA, lo PE kw Fo zu Vw< zL: du ho> Cy; lA; Ti: lU, ti. t< si<] Fo zu p xy; bu ny] yi< PU TA:] a: KL< zo: V] mi: jy: si. a< KL: do TA:] j XE: m: CI ho Cy; lA; Vw< zL: Ti: g Vo be bA ty, lo} cy, mL ny] ho Cy; lA; TE m ny y: ci Pu bL v, m: Ci] zL: jU, m xU: xU 15 hL. nA<; kw ny 2 PA; bL] 15 hL. lo, ye k< nA<] xU: xU 10 hL. TA: 1 PA; bL t. VO: ye ty, lo} a lio bA ny] rE: co, su ny j; n; kw TE tA< mo< rE: xU: Qh lo Fu xi:qapp bA m kL R si< rE:] V ny cU Ju, pao app kw be A, we: m tA< nyi< si< rE: n k, lo}

ho: CY; lA; TE Ti: xU: tA< ny mu: wu: kw be yi< cy, du cy, ty, si<] ho: Cy; lA; rE: su ny] Vw< zL: gu TA: yi< C< tL< kw C< l: kD CU] yi< b: kw a: to to lo kL Pe, su ny CY PU mA CU lo} cy, mL ny] TE Ti: hw, TA: Fo zu Vw< zL: du ho CY; lA; 100 m go Ci l. si<] yi< C< tL< 70 tL< xy, tL. VO: fE; v, V] yi< mL: lE TA: 500 m CI bi le d n t< V] fai ny] TE tA< mo< myE: ye su 20 ro hw rE: to; V}si. t< m do: xU;