Ti: Po, Fo K,

w: mu myE: m ny nu,-c fou Fo zu p xy; Pu x bL, l Pe; Ti: Pe; lo; yeo

劳动力转移就业为怒江群众增收致富打开了一扇窗

2021-01-21 09:30:22 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 怒江传媒中心   Po, (U) su 王仙花
Nyi< si< Ju> w: mu myE: m ny nu,-c fou Fo zu p xy; Pu x bL, l Pe; Ti: Pe; lo; yeo

lo, l m TE nyi s Ko; kw] nu,-c fou ny xU< Mu w: m yi< b: kw w: mu je fi myE: tA< dE: to, w fi n, m a: KL< sA; TU sA; Ju ty, lo} a lio bA ny] Fo zu p xy; tA< Yi< b: kw w: mu Pu hw je fi VO: ye m ny Fo zu p xy; Pu x mL le] Fo jo k< KO: le] m: zo: m Fo jo VO: m lL< R ku< le] sD< ni, lA; w lA; myE: so R w le si<] Fo jo m kw Vo lo< du my: l fi n, m V lo}

50 Ko; lo gu su Cao:-Ci:-x: ny] 2016 Ko; TA: l:-Pi: xA, kw P wu< Ti: lU, fu-hA xU, kw w: mu je su nA<; kw m TI: ro V si<] yi< ny fu-hA xU, kw w: mu R; w le nyi] VW v b TI: m w: PU 4000 PA; m: Fi ru w ty,] s Ko; w: mu kD TA 18 mL: PA; Ci w: mu w le nyi] R; nE nyi: ro TO: L: so PU be Fo jo PU V mi jo leo] fD, Ju tA< a: KL< x mo w be bA ty, V}

Fi ni, 43 Ko; lo; gu m l:-Pi: xA, fo-PA: x ho:-py Fui su si,-m-wo V mi Cao:-Ci:-x: Ti: lE, fu-hA xU, kw nyi: Ko; CI w: mu su R; mL; R; TI: ro Vo] a lio bA ny] yi< R: nyi: ro m ny To: L: so ty,] yi< vi si P: ny Ci PA, by le v, m wu< nyi] yi< w: TI: vi ny a: KL< Fo jo x< ty, lo} go wu< nyi] si,-m-Wo ny Ti: vi: Ku: su yi< bL, Fo jo s le fi n, m yi< b: kw w: mu Pu hw n kD leo}

w: mu m kw] si,-m-Wo ny TO: L: m: sD< V mi] fu-hA xU, be nu,-c fou w: mu myE: tA< mo< myE: ye j su le ye j m kw] yi< ny x< tA< mD; tA< m: jo] go lE w: mu go lE sD< ni, so rE: ty, m kw be] a mL] yi< ny myE: ye tL< kw rE: yA; m To: L: fo, rE: ku< le m le; m: Fi] ye myE: mu myE: ye xE, cy: leo}

si,-m-Wo ny] a mL] myE: ye w: PU: jo, le m le; m: Fi] yi< b: kw TI: Ko; w: mu bi le TA: fD, Ju le Pu 1 mL: PA; t gL: l se: V] kuD cy fD, FA: a: KL< ji] Vw tA< ye myE: hw j gL: l su tA< a: KL< x< mo w be bA ty, lo}      si. t< m do: xU;