Ti: Po, Fo xU:

kuD cy mi: we le no-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou tA< QTi: kuD Fo xU: ho, lA; Ko myE: ye Pu bi m tA So du fouq myE do: gL: kDo

国家民委关于命名怒江傈僳族自治州为“全国民族团结进步示范州”的决定

2021-01-21 17:40:11 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 国家民委网站   Po, (U) su 阿 蕊

kuD cy mi: we le no-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou tA< QTi: kuD Fo xU: ho, lA; Ko myE: ye Pu bi m tA So du fouq myE do: gL: V be yi< fi< RA; Fe, kDo

Mi: we 〔2021 Ko;〕 n. b; 3

 

Ti: mU gu Ti: mU kw m sD] fi, cU, CE] cU: x: xU. be xi-c sD F cA, sA; pi Tw: kw m mi:(fo)we (Ti] co:)] we ci kw myE: jU: gu be kw; jU: ty, m t we,] fo ko, no-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou we yA; hui, be fou rL: mi: fD, Ju}

No-mU li-su xU: ci< Cy: kw; xU: fou ny Fo xU: ho, lA; Ko myE: tA. So du fou xy, tL myE: m ye tu tu kD m T po<] xi:-ci,-Pi: yi< xU; vy; nyi kw fo-kuD PYE: xE, jo, m sA, hui, fu yi, sw; Vo: le gu mo< m lo cw] t Fo xU: fD, FA: be xi:-ci,-Pi: yE:-n: kw myE: C: nyi l TA: m< mi: c KL: m yi< zL so rE: nyi] fo-hw; Fo xU: Ti: ni, m Ti: go dE: le w: le fi myE: ye m tA< w: si<] a: KL< x< m mU kw x< L yi< myE: be tA. So du fou xy, tL myE: m nyi: myE: a: jU: w: w le] nyi: myE: a: jU: tA< dE: to, w le be nyi: myE: a: jU: yi< fi< lo cw ye PYE; l n, m j gu Ti: cE, Tu< PYE; l.o} fD, cU, kw be ho: wu< be myE: L. mA. Vo: m yi< bL, ye ji le fi nyi] fo su ci, m< mi: c KL: tA< dL< dL< ci< v,] t rE: Ce: tA< m: mi le si: si: sA; TU nyi] yi< fi< k xU a: my, Ti: bE xy, tL do l.o} tA. So du fou xy, tL m kw yi< xU; ye PYE; l du a: my, jo, le nyi] a: jU: su Ti: ni, Ti: w: si: si: sA; TU si<] Qci< Cy: ty, mU ty, lo m zo; ji le fi] mU KL: mU lA; m po; ji le fiq le nyi] Fo xU: su Fo xU: ko< po< T po< yi< bL, xE: jo lA; Ko be ho, lA; Ko w le] o: CU: cU< myE: be Fo xU: Ti: xU: gu Ti: xU: Ti: Co Fo jo Ti: Co myE: ye Ti: Co k, Ci: n s l m ji xy m sA, CE xy, tL myE: m Ti: Co w: lA; Ko nyi] yi< tL< bE si< ye j to, j] bL. do bL. dU x< L yi< myE: kw w: lA; Ko myE: be ce; xU: myE: w: j myE: m Ti: Co w: si< ye w le] Fo xU: Fo je: p xy; lo PE kw dU l si< myE: hw fi VO: ce; gw be lo PE kw ty, xE, cy: le fi n, m tA< CU: tu be to, j w le] Fo xU: ho, lA; Ko nyi mu wu: l myE: ye R, nyi Vo: m yi< zL ye w le] sA< hui, fu yi, yi< ce PU ni, m yi< zL ye w le nyi] yi< xU; RL vy; nyi kw ye R, mo< tL< xy, tL kD si<] ji xy tE, zo: m ye Vo: tA< CU: tu] sD< su d su my: l fi myE: m yi< bL, ye w le] ji xy tE, zo: m Fo jo Vo: m< myE: m yi< zL ye w le] v Ti: xU: kw be Pu To hw, hL: Vo: rE: PYE m< PYE myE: m yi< zL ye w ty, si<] Fo xU: Ti: xU: gu Ti: xU: ce; xU: po; myE: rE: f< myE: be ce; gw myE: m Ti: Co w: si< ye w fi n, m tA< dE: to, w le nyi] yi< jU, tL t< m lo cw x< L yi< myE: m hw< hw<; ye gu le nyi] lo PE be Fo K, m yi< xU; yi< d: m Po, l.o] PU L myE: be yi< xU: yi< je: myE: mu wu: l Ci To; m cy, w w fL; l ty,] mu wu: l sA; w: m cy, w w ti, l ty,] Ti: kuD su Ti: Co ty, s jo s vy; nyi ko< w ty,o}

Nu,-c fou ny cU cU m ye myE: ye R, nyi m kw be]   no-mU tA< w: zo: m] Fo zu v lE bo m] a: KL< x< m mU KL: mU lA; PYE: xE, jo, m] Fo xU: ho, lA; Ko myE: xy, tL cE, Ti: cE, hw me, PYE; l nyi] Ti: kuD kw Fo xU: ho, lA; Ko myE: ye Pu bi m tA. So du fou xy, tL m tA< ji m ye Vo: ye cE, a: my, R m< ye m< gL: l nyi] kuD cy mi: we ny nu,-c fou tA< ny  QTi: kuD Fo xU: ho, lA; Ko myE: ye Pu bi m tA. So du fouq myE do: gL: V be yi< fi< RA: Fe, kD] myE do: TE m ny 5 Ko; rE: yA; n, m j: gL: t< lo}

tA. So du ny mi: jy: ho: wu< su V nyi] yi< xU; ye myE: sA; TU tu tu du V lo} Vw nu: ny no-mU li-su xU;ci< Cy: kw; xU: fou su bu ny yE:-n: sD we be sD rL: mi: fD, Ju le yi< zL ho: m< m kw] myE do: TE m ru w m yi< xU; sA; TU; tu tu myE: ye nyi] fo-hw Fo xU: Ko ru ni, w zi wu:] B: zi; ni, w zi ti, m] Ti: w w: le ni, ye myE: kw yi< xU; yi< d: m ti. gL: du jo, le fi} a li li< xi:-ci,-Pi: fo su ci, Fo xU: myE: tA< mo< m< mi: c KL: m yi< zL so rE: nyi] fo-hw; Fo xU: Ti ni, m Ti: go dE: le w: le fi ni, yi< bL, ti, le fi] tA. So du fou xy, tL m kw ye PYE; l m yi< bL, ti, Re le fi] ji gu jo, my: m P Ci P. lo; rE: PYE w fi] m: Ci m: lo; du be sA; b: du jo, m xy, lL< xy, tE, nyi] si: si: sA; TU si<Qfo-hw Fo xU: Ti: vi Ku: su le] fo-kuD Vo lo< dU j: m PYE; l fiq  myE: m PYE; l fi si<] Fo xU: ho, lA; Ko myE: m yi< bL, mu wu: l fi be fo-hw; Fo xU: fai Ti: hw, w: nyi wu< nyi l m bE L m: n: si: si: sA; TU lA}

kuD cy mi: we

2021 Ko; 1 v 19 nyi  si. t< m do: xU;