Ti: Po, Fo K,

lu:-sui xU, k,-bL K, su x< yA< zi tL. si< x mL du my: l tyo,

泸水干本村:“扶贫树”结出“致富果”

2021-02-02 11:46:17 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su 忠林邓 王仙花
Nyi< si< Ju> lu:-sui xU, k,-bL K, su x< yA< zi tL. si< x mL du my: l tyo,


TE nyi: s: nyi TA:] lu:-sui xU, k,-bL K, kw x< yA< sL: m mi> l gu si<] fo-kuD sui ty, xU: si, co: su le yi< w: K, su tA< fai Ti: hw, ye j to, j n, m] x< yA< sL: dE; l mi l m a: jU: wu. R j kDo}

k,-bL K, m ny li-su xU: ty, m Fo K, Ti: K, Vo] go lE V" mi] 2018 Ko; mi: jy: TA:] ci: Ti: PU L: Ti: xU: li< m: jo pL< du Fo zu p xy; ny a: KL< Fo jo x< ty," lo} 2018 Ko; 5 v TA:] x t we fD, Ju le yi< pe, x mL du myE: kw rE: du Pu m 35 mL: PA; ru do l] fai fo-kuD sui ty, xU: si, co: su le 96 mL: PA; do si<] a< nyi: 137<5 fE jo, m x< YA: tL. tL< ci ti, Ti: m xy, tL. kDo}

cy, mL ny] 2019 Ko; Ko; di T po< x< YA< m yi< sL: dE; tu l si<] Fi ni, kw CI TA: yi< sL: 80 tui CI dE; l d n t<" lo}

a mL] P wu< Ti: lu, mi> l lo x< YA< sL: 10 tui m ny fo-kuD sui ty, xU: si, co: su le wu R j kDo} fai ny] j; lu: pE< kw be wu. R l su lA: xU jo ty, se: si<] Fi ni, yi< sL: dE; l m a: jU: wu: do d n t< V}si. t< m do: xU;