Ti: Po, fD, FA:

Nu,-c fou xU, F cA tu: kw li co: su hL: P: Ko; xU; pai be n. hL k: xy, m vy; nyi kw n. hL k: xy, nA Fi; be Fo jo kw rE: xU: yi< PU tA< mo< bA mo< gL: du To L

怒江州市场监督管理局关于春节、疫情期间 防疫用品药品及重要民生商品 市场价格提醒告诫书

2021-02-02 12:13:44 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 怒江州市场监督管理局   Po, (U) su 阿蕊 王仙花


Ti: sD Fo jo kw yi< ce rE: xU: m yi< PU m: dA fi yi< xo: R wu R w fi n, m sA< byE: zi; du kw myE: gu mo< t< m lo cw] ro: fou Fo jo kw rE: xU: yi< PU m m: dA fi yi< xo: R wu R w fi n, m] {fo-hw; rL: mi: ko, ho: kuD du: gu: yi< PU jU k[] {yi< PU jU: k tA< Cy le su tA< Cy L mA. fi Vo:[ be {du: gu: PU a: to to x m: d[ be tL t< m yi< fi< lo cw] a mL ny nu,-c fou kw L lA; ye su v V m be TE tA< mo< t we, tA< yi< fi< TE lE bA Pu mo< gL: ni, xU lo}

Ti:] L lA; ye su be TE tA< mo< myE: ye ty, m t we, ny a li li< {fo-hw; rL: mi: ko, ho: kuD du: gu: yi< PU jU k[] {yi< PU jU: k tA< Cy le su tA< Cy L mA. fi Vo:[ be {du: gu: PU a: to to x m: d[ be tL t< m yi< fi< lo cw] sA, hui, myE: L mA. Ni, m yi< bL, ti, le fi] du: gu yi< PU m yi< xo: R kw; R w fi}

Nyi:] L lA; ye su Fo vi v V m be TE tA< mo< t we, v V m ny] du: gu PU m yi< mo, R] jU: k tA< w: zo: m] v lE bo m Co rE: fi< lo cw] du: gu: wu R su bu tA< du: gu: yi< PU m yi< mo, R x si< wu: gL: w fi}  

S] Ti: fou Ti: f< gu Ti: f< m xU, F cA tu: kw li pu, mL: ny] a li li< n. hL k: xy, jU, kw mD: nD, tU< du] n. do; se; nA Fi; TE xU: n. hL k: xy, myE: kw rE: du nA Fi; nA mi be hL: P: Ko; xU; pai vy; nyi kw z: xU: rE: xU: m yi< PU yi< bL, dA Vo: ye] V ny du: gu du: mi m wu PU< x PU< v. si<] yi< PU a: KL< nA< nyi wu: R Vo: ye su tA< vL vL xy, w fi}

li] mo< gL: du To L TE m bA Pu do kD m T po<] L lA; ye su v V m be TE tA< mo< t we, v V m ny] TE Ti: myE: tA< a: KL< nyi PU nyi ye w fi] du gu: yi< PU m yi< zL kw; xU: w fi] TE tA< mo< L lA; ye su be TE tA< mo< t we, su bu du: gu: yi< PU a: to to dA su tA< ny] xU, F cA tu kw li pu, mL: le jU: k cw cw Cy L. a: KL< li: nyi mA fi} Cy L. m a: KL< li: su] yi< g m: jo Cy le su tA< ny] Cy le lo yi< do: m do: xU; bA Pu tL< kw bA Pu mo< w fi} 

Vw:] Vw nu: ny Fo zu p xy; a: jU: le ty, hw, n. b; 12315 tA< dL: l si<] n. hL k: xy, m kw rE: du rE: xU: be Fo jo kw rE: du rE: xU: yi< PU a: to dA lo xU: yi< do: bA m< ko, m< l m tA< Ko ru Vo} cU cU m V be C: w le ny] xU, F cA kw pu, mL: ny a li li< jU: k cw cw vL vL xy, V}

                       

Nu,-c fou xU, F cA tu kw li co:

2021 Ko; 1 v 28 nyisi. t< m do: xU;