Ti: Po, fD, FA:

x< L yi< myE: be Fo K, gL: gL: mu wu: l fi myE: m ye f< lA; Ko ji fi

农业农村部:要把巩固拓展成果实现同乡村振兴的有效衔接摆在首要的位置

2021-03-02 11:06:18 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 央视新闻   Po, (U) su 杞秀华 王仙花
Nyi< si< Ju> x< L yi< myE: be Fo K, gL: gL: mu wu: l fi myE: m ye f< lA; Ko ji fi


fo y no; p, fu rL,] no: nyE: nO: Fui pu, pu, f  T;-rL:-cA, le bA ny] x< L yi< w m xA, tA< ny] x< L yi< kD m wo, TI: nyi T po< 5 Ko; kw ny] TI: TO< kw be nE< bA; TI: To< kw f< je du vy: nyi cy, nyi] a li to, j co, to, j gL:] x< su fai TI: hw, x< l: ye m tA< k: FI: w fi V jo:} fai ny] x< L yi< w m mU tA< ny] Fo K, gL: gL: mu wu: l fi myE: ye m kw si: si: ye j to, j] m: d ny bL dU CE: kw ny kuD cy TI: f< kw m Fo K, gL: gL: mu wu: l fi myE: yi< ce ye j tL< xA, TI: bE xy, tL si<] a: my, xU: kw be ye j to, j w fi V be bA lo}si. t< m do: xU;