Ti: Po, Fo xU:

ty, s jo s cE, kw ho: wu< su ho:-Ju:-Fui m< mi:

和福春:村庄创业解“乡愁”

2021-03-03 16:03:03 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su 忠林邓

ho:-Ju:-Fui ny Ju:-ko, xA, lu:-m-tL x CU;-hL:-di K, su Vo] yi< ny 2002 Ko; TA:] nu,-c fou mi: Fu: fo fw PU L: si, zi tL. sD< ni, tA< mo< so gu k< nA<] hL: mU kw 16 Ko; w: mu kDo} a lio bA ny] yi< ny we R yi; t< vi] j; xU: j; je: tA< mo< xy, rE: myE: ye tL< w: mu be we R go mo do xU< nyi TE lE a: my, xU: ye nyi Pu hw fo V} 2018 Ko; TA:] vi Ku: kw yia< yA: be yi< m, m mL: le m x< jU xU: wu zi le pL< du] yi< ny ty, mU kw l: l si< yi< P: tA< co Ju n kD leo} ty, mU kw l: CI l gu TA:] yi< ny s-to sD] kui,-fou be Ju:-ko, lo PE] j; lu: pE< kw be To: nyo(ny, Ti: xU:) 22 m] m> vA, 100 m be a< nyi: 8 K, wu si< vU tu kDo} go lE V" mi] vU xU: vU je: kw; xU: sD< ni, m: lo;] fai ny] Fi ni, TA: yi< xU; bU; mU n. hL. n. PyE l m pL< du] vU PU m: CI kD leo} go k< nA<] yi< ny j; lu: pE< kw be fai a< B< be Ci; FA s ci< a< B< R 100 m wu si< vU R, kD TA:] 99% m vU sA< l nyi x mL du m a R R my: l.o} go TA:] Ti: K, Ti: mU su ny yi< tA< a< B< R; wu w: hw l] fai ny] a< B< vU sD< ni, m< w: hw l ty," lo} ho:-Ju:-Fui le ye j kD" m kw be] yi< w: K, kw a< B< vU su w zi w my: l ty, guo} go k< nA< yi< ny Ti: K, Ti: mU su a< B< vU PyE; l m wu: do d n, m myE: cE, si: si: fE; ty, lo] a mL yi< ny v b Ti: m kw 4000 PA; CI x mL ty, si<] Ti: K, Ti: mU su tA< ye j w le m Ti: CO] yi< ci< Cy: V" mi ji gu mL le ty," lo}

hL:-Ju-Fui ny xU< mu myE: le; ye si< bo l m: d] a li li< rE: yA;" m SD< ni, Ti: xU: so PyE; l] fai sD< ni, TE m rE: nyi si: si: sA; TU: TA: si<] mL z: mL do w d V be bA" lo}

a mL] hL:-Ju:-Fui ny ci< FL a< B< be wo. do; FL a< B< xy, myE: fE; ty, m Ti: Co] Ti: K, Ti: mU su tA< ho: wu< nyi CU:-hL;-di su a no< CU: cy< ko> si< Pu hw VO: fE; ty, se:" lo}si. t< m do: xU;