Ti: Po, Fo K,

O: CU: cU< myE: kw be lA:-mA: l: Fo Fo jo s le m

怒江畔勒墨人搬出大山后的新生活:新衣、新居、新气象

2021-03-04 16:06:56 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL< 中国新闻网   Po, (U) su 王仙花 忠林邓
Nyi< si< Ju> O: CU: cU< myE: kw be lA:-mA: l: Fo Fo jo s le m


19 Ko; le; lo; se: m lA:-mA: l: Fo n:-yi-yi ny] Kui:-mi xU, cU: nyE: ci, su: xo: yA, kw R; nE R; tA< TO: L: m< myE: sD< ni, so ty, lo} yi< ny lA:-mA: bU FL: gw nyi] ty, vi xU; kw cU< l gu k< nA< Vw nu: ny a: KL< Fo jo s leo be bA ty, V} a lio bA ny] n:-yi-yi bu TI: vi ny 2019 Ko; Ko; di TA:] lu:-sui xU, lo:-pL-fo; x kw be FL:-C:-p, o: CU: cU< tL, kw cU< CI l.o}

n:-yi-yi ny] hL< TA: a: g ko TA: mU kw ty, TA:] mL: v yA; l ny] lu: ho, l m tA< j: x<] mU Ko; K, TA: xU< mu lo mu myE: tA< X. le m tA< j: x< ty, Vo] a mL VW TI: le, a: g ko TA: mU kw be o: CU: cU< tL< kw cU< l si< ty, s jo s le su ny bA gu m: d.o be bA lo}

cy, mL ny] FL:-C:-p, o: CU: cU< tL< kw ny 2562 vi 9951 ro ty, di n xy, tL. v, V] FL:-C:-p, o: CU: cU< tL< m ny lu:-Ku, lo PE yi< ti. xU> kw V si<] TE TI: tL< kw ny R; nE R; TO: L: so tL< yo, A: yA;] xyo xo:] n. xy, gL: tL< nA. Fi; vi] L R; L mi wu. R; tL< Fao xU,] PA, Fu: so TE lE a: my, xy, gL: v, lo}

n:-yi-yi yi< m, m hw<-hw-nyu ny] hL< TA: a: g ko TA: mU Fo K, kw ty, TA: xU< mu lo< mu myE: le; ye ty, si<] TI: Ko; co lo V mi Pu R; xU R; a my hw. M: w] a mL TE kw cU< l gu TA:] R; nE m Fi To: L: so m nL: le] n xy, nA Fi; hw m s le] fai ny] VW V mi ty, vi P nL: R; kw w: mu R w le nyi x mL du jo, le m le; m: Fi] Fo mo: be R; nE m Fi tA< co Ju R; w ty, se: V be bA lo}

cy, mL ny] Q13 hw, 5 Ko; ye myE:q vy; nyi kw] TI: fou TO: L: m< myE: m a: KL< ye ji l ty,] To: L: so vi m 57<86 mL: Pi: J mi m: Fi xy, bL, l nyi] yo, A: yA; kw be kao fo kw CI yi< PU: m: x x 14 Ko; TO: L: so myE: m ye PyE; l.o}

X< L yi< w le m ny n:-yi-yi bu TI: vi le; m: Fi] Ti: sD TI: kuD yi< tu yi< mL: vi m ny hw< hw< be x< L yi< w le} 2 v 25 nyi TA:] fo-kuD ny wu< nyi nyi be mU ko, dU dU su tA< fo-kuD x< L< yi< myE: m hw< hw<; ye gu leo be bA Pu kDo}

cy, mL ny] x< L yi< kD lo yi< fi< tL t< m lo cw a mL ro: kuD x< su si w su 9899 mL: ro m a: jU: x< L yi< w le] o: CU: cU< tL< 2832 tL< xy, gu le] o: CU: cU< tL< kw cU< dU: l m x< su si w su ny 99<6 mL: ro m: Fi jo] x< su si w su Ti: CO cU< dU: l su p xy; 50 mL: ro jo, V}si. t< m do: xU;